Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ „ФЕШЪН ТОП МОДЕЛС – ДИМИТРИНА КАЛЪМБОВА” - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

На основание Заповед № 218/05.08.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.08.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за бутилиране на изворна вода и безалкохолни напитки“, находящ се в м. Кърколиците, землището на Рилски манастир, експлоатиран от ЕТ „Фешън топ моделс – Димитрина Калъмбова” гр. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- инсталация за бутилиране на вода и безалкохолни напитки;

- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- помещения за съхранение на генерираните отпадъци;

- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 68 -11/27.08.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. За обект „Цех за бутилиране на изворна вода и безалкохолни напитки“ е проведена Държавна приемателна комисия (ДПК) и е подписан Акт, образец 16 от 19.07.2013 г. за въвеждане на обекта в експлоатация. Относно въвеждането на обекта в експлоатация има изразени особени мнения на членове на ДПК, поради което все още няма издадено Разрешение за ползване.

3.2. На обекта не осъществява производствена дейност, респ. не се генерират производствени или опасни отпадъци, както и не се употребяват опасни химични вещества и смеси.

3.3. За заустване на отпадъчните води от обекта в дере, приток на р. Рилска има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720019/11.09.2012 г. от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Няма изпълнение на условията, залегнали в цитираното разрешително за заустване.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • При получаване на Разрешението за ползване на обекта, РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • При започване на работа да се извърши класификация на генерираните от дейността отпадъци по реда на чл. 7, ал. 1 от  Наредба № 3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр. 44/2004 г.).
  • При пускане на пазара на опакована стока фирмата да изпълнява задълженията си по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не може да се направи заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство, тъй като към момента на проверката не е въведен в редовна експлоатация.