Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

АГЕНЦИЯ «ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА»

Д О К Л А Д

за извършена проверка на АГЕНЦИЯ «ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА»

На основание Заповед № 187/11.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.07.2013 г. беше извършена на място и по документи проверка по изпълнение на  условия и мерки от издадените от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма“ (Долна Диканя – Кулата) и Решение по ОВОС № 5-3/2010 г. за инвестиционно предложение „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, подобект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500“, и условие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 25-ПР/2011 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства, както и за изграждане на надлез за мечки и нови пътни отклонения в Община Сандански във връзка с реализация на: „ЛОТ 4 от км 423+500 до км 438+500 на АМ „Струма“ и „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000 (подобект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500)“.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.:

ІІІ.35. Да не допусне разширяване на обхвата на строителните работи и  съответните замърсявания извън определените граници на строителния обект.

ІІІ.36. Да не се допусне  намеса по какъвто и да е начин (вкл. обслужващи пътища и депониране на  скални и земни маси) в границите на прилежащите на трасето на АМ защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

ІІІ.37. Да не се извършва базиране на строителна техника, респ. изграждане на служебни пътища и складове в и в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ІІІ.39. Да не се допуска ремонт на строителната и транспортната техника на територията на строителните площадки, както и подмяна на масла и зареждане с гориво.

ІІІ.40. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да  бъдат използвани при строителството на отделните участъци от трасето на автомагистралата.

ІІІ.41. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

ІІІ.42. Да се представят в РИОСВ-Благоевград и РИОСВ-София копия от издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект.

ІІІ.43. Да се представи в МОСВ, РИОСВ-София и РИОСВ-Благоевград, съгласуван със съответните Общински комисии за защита от бедствия и аварии план за действие при аварийни ситуации. В плана да се:

43.1. предвидят мерки за намаляване на отрицателните последици и ликвидиране на аварийни ситуации при аварийни разливи на опасни вещества.

43.2. създаде система за отстраняване на последствия от аварийни разливи в околопътното пространство.

43.3. осигури своевременно уведомяване на съответните компетентни органи, в т.ч. съответната РИОСВ и БД «Западнобеломорски район», за аварийни разливи и технически възможности за отстраняване на разливите и възстановяване на средата.

2.2 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.

7. При изграждането на многовидови надлези за опазване на мечка, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на надлезите:

1. Инженерни изисквания – широчината – 70-80 м, шумозащитни стени върху  и при подходите към съоръжението с височина 2 м, наклон до 25-30 градуса, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп на хора до съоръжението, засаждане на върху съоръжението на групи храсти и дебелина почвата 0,6 метра, неосветен ;

2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) – минимум 200 м периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум  30 % открити поляни (благоприятни условия за костенурки, ограничено човешко присъствие (ако има съществуващо застрояване– рекултивация), навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки и едри животни (насипи, плътно засадена растителност), липса на осветителни тела.

8. При изграждане на многовидови подлези за опазване на вълк, да се съблюдава изпълнението на следните параметри на подлези:

1. Инженерни изисквания – височина минимум 4 м, широчина минимум 15 м, съотношение (широчина х височина)/дължина>1,5, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, ограничен достъп на хора до съоръжението, превишаване на входа на съоръжението над нивото на повърхността извън него (избягване на наводняване), дъното на подлеза – пясък.

2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) – минимум 200 м периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност, минимум 30% открити поляни, ограничено човешко присъствие и липса на строежи и пътища, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки и едри животни (насипи, плътно засадена растителност), липса на осветителни тела.

10. При изграждане на тръбите за преминаване на костенурки, да се съблюдава изпълнението на следните параметри:

1. Инженерни изисквания – диаметър минимум 1,5 м при кръгъл профил  и 1 м при квадратен профил, лек наклон от централната ос на магистралата към периферията с цел отводняване минимум 1 градус, изход 10 - 15 см над нивото на външната повърхност без вертикален праг (наклон 30 градуса) с цел недопускане на наводняване, при кръгла тръба дъното запълнено до 2/3 от профила с пясък или земя до формиране на плоска ивица, входове зад преграждащите достъпа до магистралата съоръжения, шумозащитни стени върху и при подходите към съоръжението.

2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) – минимум 10 м периметър на съоръжението, недопускане на ново застрояване на периметър 100 м от него, както и фрагментиране  повече от 25% на местообитанията в по-голям периметър, засаждане на дървесна и храстова растителност,  ограничено човешко присъствие, навеждащи фуниеобразно съоръжения за малки животни (насипи, плътно засадена растителност).

11. При изграждането на прегради за спиране попадането на костенурки върху платното, да се съблюдава изпълнението на следните им параметри:

1. Инженерни изисквания – височина минимум 30 см плътна, гладка (бетон, дърво), вертикална трайна преграда отвън магистралата, от магистралата навън насочена 30-45 градуса наклон повърхност, ако е стена да е проектирана така, че да не се събира да бъде вкопана поне 15 см, ако  са адаптирани странични водостоци стената им водеща извън магистралата да е скосена, а вертикалната  част да е по посока отвън към магистралата.

2. Управление на периметъра на съоръжението (в рамките на инвестиционното намерение) – да не допуска обрастване на вертикалната стена или нейното подкопаване от води или др. отдолу.

12. Да се осигури редовно омокряне при разкъртване и товарене на стара настилка, на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци, на временни пътища за достъп.

13. Да се осигури запазването на хумусния пласт при строителството на отделните участъци на автомагистралата.

15. При строителството на отделните участъци от АМ да не допуска провокиране на склонови процеси като свалища, срутища и пр. (напр. при масови взривявания, подсичания и др.).

17. Да не се допуска извън габаритно товарене на МПС с насипни товари и без покритие.

19. Да не допускат разливи на горива и ГСМ.

20. Да се осигури непрекъснат контрол върху провежданите строителни работи и върху използваните машини и съоръжения. Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход и извън габаритно товарене на транспортните средства с насипни материали.

2.3 Извършена е проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № 5-3/2010 г.:

ІІІ.12. Да не се допусне  намеса по какъвто и да е строителен начин (вкл. служебни пътища) в границите на прилежащите защитени зони.

ІІІ.13. За инертните материали от старото трасе на ж.п. линията да не бъде допускано временното им депониране в защитените зони и да се предвиди максималното им оползотворяване.

ІІІ.16. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк,  като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.

ІІІ.17. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

2.4 Извършена е проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки  от Решение по ОВОС № 5-3/2010 г.

1. Да се осигури редовно омокряне на пътното трасе в строителната площадка по време на работа и на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци.

2. Да се осигури контрол за недопускане на нерегламентирано депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци извън определения за строителство терен.

5. В отсечката на пресичането на пътя Марикостиново и Петрич на север приблизително до пресичането на главния отводнителен канал в Марикостиновското поле и в отсечката между точките с координати  410 25? 22.06? СШ, 230 19? 33.66? ИД и 410 25? 28.55? СШ,  230 19? 32.87? ИД:

- да бъде изградена шумозащитна стена с височина 2 м на отстояние до 2 м от ж.п. линията и приблизителна дължина 355 м с цел предотвратяване на безпокойството на двата вида;

- между мястото на пресичане на отводнителния канал и автомобилния път да бъдат проектирани бетонни стени с височина 30 см, на отстояние до 2 м от нея с цел опазване на индивидите от смърт;

- д цел осигуряване на допълнителни места за снасяне на яйца, ската на ж.п. насипа да започва от стената надолу и по повърхността на насипа да бъде насипана минимум 30 см мека пръст;

- с цел осигуряване на миграцията на индивидите, включително към местата на снасяне на яйца в отсечката между двете точки да бъдат проектирани тунели под ж.п. линията и под насипа с кръгъл или правоъгълен профил с диаметър или височина /широчина минимум 1 м, входовете на които да са на отстояние един от друг минимум 50 м, като тяхното местоположение да се уточни със специалист херпетолог и съгласувано в  РИОСВ-Благоевград.

2.5 Извършена бе проверка по изпълнени на следното условие от Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 25-ПР/2011 г.:

1. Във всички участъци около магистралата, в които се извършва подмяна на съоръженията на електропреносната мрежа, да се поставят полимерни изолатори върху стълбовете на електропроводите с цел предотвратяване смъртността на птици.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Към момента на проверката е изпълнено около 16 % от трасето на АМ «Струма».

3.1 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС:

При проверката се констатира, неизпълнение на едно от проверените общо 13 бр. условия от трите решения. Не е изпълнено условие № ІІІ.35 от Решение № 1-1/2008 г., а именно:

Извършва се добив на баластра от имот №071602, местност „Каменичо“, землище на с. Марикостиново с площ 60 дка. Образувано е депо за земни маси в землището на с. Ново Кономлади, имоти №029041 и №000106. Имотите се намират извън границите на строителния обект.

3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

При проверката не се констатира неизпълнение от проверените общо 13 бр. мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното неизпълнение на условието в решението по ОВОС № 1-1/2008 г. ще бъде съставен акт.