Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ “МЕБЕЛИ ЗАХОВ – ДИМИТЪР ЗАХОВ“ - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “МЕБЕЛИ ЗАХОВ – ДИМИТЪР ЗАХОВ“, гр. Банско

На основание заповед №171/02.07.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.07.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ “МЕБЕЛИ ЗАХОВ – ДИМИТЪР ЗАХОВ”, гр. Банско. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“ и „опасни химични вещества“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • шоурум за търговия с мебели;
  • цех за производство на мебели от ПДЧ, МДФ и дървесина;
  • цех за тапициране на мебели.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места, обозначени с надписи. Опасните отпадъци се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп. На обекта има заверена отчетна книга за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Същите се водят съгласно изискванията. През зимното полугодие се извършва се дейност с код R1-използване на отпадъците като гориво за получаване на топлинна енергия. Дейносттта се извършва без регистрационен документ по чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012г).

 

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

Направените предписания с Констативен протокол №14-08/15.05.2012г. са изпълнени както следва: складовото помещение е организирано в съответствие с Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Документирането за съхранение на оценката е изпълнена частично. Информационните листове за безопасност, с които фирмата разполага и които са предоставени от доставчика не са изготвени съгласно изискванията дадени с Регламент (ЕО) №1272/2008(CLP). На място се провери складовото помещение, в което се съхраняват разредители, втвърдители, лакове и байцове. Няма налични разливи. Всички опаковки са оригинални и плътно затворени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по образец №1 към чл. 78 за издаване на регистрационен документ, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 2 т. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.).Срок: 30.09.2013г. Отг. Управител
  • Да се изискат от доставчицика актуални ИЛБ за всички използвани химични смеси.Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград документирана оценка за безопасното съхранение на опасните химични смеси.Срок: 01.09.2013г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №31-25/17.07.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.