Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ “ЗОРА – КК – ГЕОРГИ БОЯДЖИЙСКИ“ - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “ЗОРА – КК – ГЕОРГИ БОЯДЖИЙСКИ“, гр. Банско

На основание заповед №170/02.07.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.07.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ “ЗОРА – КК – ГЕОРГИ БОЯДЖИЙСКИ”, гр. Банско. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“ и „опасни химични вещества“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех за производство на мебели – дървопреработващ;
  • цех за металообработка.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно на обособени за целта места, обозначени с надписи. Опасните отпадъци се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп. На обекта има четири броя заверени отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Същите се водят съгласно изискванията. Представят се актуални писмени договори за предаване на отпадъци. В срок са представени годишните отчети за количествата образувани отпадъци през 2012г. в ИАОС. През зимното полугодие се извършва се дейност с код R1-използване на отпадъците като гориво за получаване на топлинна енергия, която се използва в сушилното помещение. Дейността се извършва без регистрационен документ по чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012г).

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

Направените предписания с Констативен протокол №27-08/24.10.2012г. са изпълнени. С писмо в РИОСВ-Благоевград са внесени оценка за безопасното съхранение на опасните химични вещества, инвентаризационен списък на химичните вещества и доставчици. На място се провери складовото помещение за съхранение на опасните химични вещества което е с ограничен достъп като са поставени всички инструкции необходими за правилното и безопасно съхранение на всички химични смеси. Дружеството притежава информационни листове за безопасност за употребяваните от него опасни химични смеси.

 4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по образец №1 към чл. 78 за издаване на регистрационен документ, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 2 т. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.).Срок: 30.09.2013г.  Отг. Управител
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка под формата на таблица №1 и таблица №2 за всички химични вещества и смеси, които фирмата е употребила през календарната 2013г.Срок: 30.03.2014г.  Отг. Управител

 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №32-25/17.07.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.