Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ „ВЕКИР – РАДКА БЕЛЕЖКОВА“ - с. Годлево, Община Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: ЕТ „ВЕКИР – РАДКА БЕЛЕЖКОВА“, с. Годлево, Община Разлог

 

На основание заповед №156/21.06.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.07.2013г.  беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Меандър ” ООД, с. Черна Места. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“ и „опасни химични вещества“, като и компоненти „атмосферен въздух“ и „води“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  •  Мандра с капацитет на млекопреработка - 1т/дн;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

ЕТ „Векир-Радка Бележкова“ произвежда кашкавал, масло и извара. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места. При проверката се представят десет броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Същите се водят съгласно изискванията на Наредбата. Като лице пускащо на пазара опаковани стоки едноличният търговец членува в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. Представят се удостоверение и месечни справки-декларации за количествата опаковани стоки пуснати на пазара.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

Направените с КП №51-10/03.07.2012г. предписания по ОХВ са изпълнени. В РИОСВ-Благоевград са представени информационни листове за безопасност и оценка за безопасното съхранение на употребяваните химични вещества и смеси.

Склада за съхранение е в добро състояние, съдовете са плътно затворени, помещението е с ограничен достъп и надписи. Дружеството има изградена автоматична система за почистване на тръбопроводите и съоръженията. Направената оценка отговаря на действителната обстановка във фирмата.

 

3.3. Компонент „Атмосферен въздух“

Организираният източник на емисии от горивни процеси /котел  тип „КП-Н-0,35/ е с топлинна мощност 407 КВт и не подлежи на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006г.  относно някои флуорни парникови газове (ДВ, бр. 3/2009г.) на обекта се експлоатират четири броя хладилни/климатични инсталации със съдържание на охладителен агент R404А в количество под 3кг и не подлежат контрол (водене на досие на системата).

3.4. Компонент „Води“

Обектът фигурира в списъка за задължителен мониторинг на РИОСВ-Благоевград. Фирмата изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване – извършва собствен мониторинг, като резултатите от измерванията се представени в РИОСВ-Благоевград.

При проверката се представят лабораторни протоколи, резултатите не отговарят на ИЕО в издаденото разрешително, по показатели: HPB, БПК, ХПК, мазнини. По време на проверката е взета проба от РЛ Благоевград към ИАОС София.

В РИОСВ Благоевград е внесен доклад за изпълнение в условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води.

За неспазване на ИЕО, от РИОСВ-Благоевград има наложена месечна санкция. Пречиствателното съоръжение се подържа в добро техническо състояние.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка за вида и количествата химични вещества употребени от дружеството през календарната 2012г. Срок: 01.08.2013г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №29-25/01.07.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.