Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ “Велес-73-Костадин Велев”- гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “Велес-73-Костадин Велев”- гр. Разлог


На основание Заповед №129/22.05.2013г. на Директора на РИОСВ Благоевград, беше извършена проверка на 04.06.2013г., на място на производствената площадка на ЕТ “Велес-73-Костадин Велев”- гр. Разлог, ул.Голак №33.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката

Проверката на предприятието е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:

 • котелно помещение
 • хладилни и климатични инсталации;
 • пречиствателно съоръжение за отпадни води-мазниноуловител;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на млечни изделия-кисело мляко, сирене, кашкавал, извара и масло. По време на проверката обектът работи с   капацитет 10т/дневно преработка на мляко.

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1 Организирани източници от горивни процеси

За получаване на топлоносител (пара) за технологични нужди фирмата експлоатира 1 бр.котел,  на твърдо гориво-дърва и трици, с топлинна мощност 708 кW, въведен в експлоатация от 13.10.2012 г.

Котелът подлежи на контрол чрез измервания съгласно чл.21 от Наредба №1/2005 г.(ДВ, бр.64/2005г.). До момента не са извършвани СПИ (собствени периодични измервания). Димните газове се изпускат посредством един въздуховод (комин).

3.1.2 На обекта са инсталирани 7 бр. стационарни инсталации, със съдържание на хладилен агент  R 22,  над 3 кг.

При проверката са представени 7 бр. “Досиета на системата”,  съгласно Приложение №1 на Наредбата за установяване на мерки по приложение на   Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011г.)

В досиета са вписани проверки за течове за 2012 г.

Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

Дадени предписания.

3.2.  Компонент „Води”

Извършено е разширение на млекопреработвателното предприятие.

Във връзка с разширението фирмата  има сключен договор  с „ВиК“ ЕООД Благоевград за приемане и отвеждане на отпадъчните води от производствената дейност в градска канализация.Представен е договор и фактура за ползвано водно количество 354 м3/мес. В договора не е указана схема за извършване на собствен контрол от фирмата.

По време на проверката се представя протокол от изпитване на отпадъчните води през 2008 г.Не са установени нарушения на емисионните норми за градска канализация.

Пречиствателното съоръжение – мазнинозадържател, се поддържа в добро състояние– почиства се ежемесечно от специализирана кола.

Дадено предписание за актуализиране на договора с „ВиК“ ЕООД Благоевград.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г., с посл.изм.)  и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.

За поддържане на съоръженията и помещенията се използват химични смеси, класифицирани като опасни.

За целта има изградено складово помещение за съхраняване на хим.смеси.

За всички използвани химични смеси фирмата притежава актуални информационни листове за безопасност, с изключение на натриев хипохлорид(белина).

Дадени предписания.

3.4. Фактор „Отпадъци”

От дейността на фирмата се образуват следните отпадъци:

 • пластмасови опаковки
 • хартиени опаковки
 • опаковки от използвани препарати за дезинфекция и почистване
 • утайки от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води
 • флуоресцентни лампи от раб.помещения

За отпадъците не е извършена  класификация съгласно изискванията  на Наредба №3/2004 г.(ДВ, бр.23/2012 г.). На обекта няма заверени отчетни книги по приложение №1 на Наредба №2(ДВ, бр.10/2013г.) и за образуваните отпадъци не се води отчетност. За пуснатите на пазара опаковки, фирмата изпълнява задълженията си чрез   „Екопак- България“АД. Представено удостоверение и фактура за платена такса. За горивния процес на котела на твърдо гориво се ползват трици, които се съхраняват в полиетиленови чували.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 1. Да се изпълни пробовземен отвор на въздуховода (комина), съгласно изискванията на чл.12 ал.2 от Наредба №6/1995г.(ДВ, бр.31/1999г. с изм. и доп.), а именно: вътрешен диаметър на щуцера 60-80 мм, дължина на щуцера 30-40мм. Пробовземната точка да бъде съгласувана с РИОСВ- Благоевград, съгласно чл.11, ал.2 ат Наредба №6/1995г. Срок- 30.07.2013 г.Отг.-Управител
 2. Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, с цел проверка спазване на нормите на допустими емисии (НДЕ), регламентирани в чл.21,приложение №7 от Наредба №1/2005г.(ДВ, бр.64/2005 г.). Резултатите от измерванията да бъдат представени в РИОСВ Благоевград с доклад по реда на чл.39 от Наредба №6/1999г.(ДВ, бр.31/1999 г.) Срок-15.11.2013 г. Отг.-Управител
 3. Да се извърши актуализиране на договора с « ВиК» ЕООД Благоевград за актуализиране на схемата на пробовземане на отпадъчните води.Копие от договора да се изпрати в РИОСВ Благоевград, с приложен протокол от изпитване на отпадъчни води, зауствани в канализацията.Срок- 1.09.2013 г.Отг. – Управител
 4. Да се изиска актуален информационен лист за безопасност на използваната белина.Срок- 1.07.2013 г.Отг.-Управител
 5. Да се извърши документирана оценка на безопасното съхранение на химични вещества и смеси, използвани от фирмата. Документираната  оценка да бъде опд формата на утвърден от Министъра на околната среда и водите формат със Заповед №РД-288/03.04.2012 г.Срок-1.09.2013 г.Отг.- Управител
 6. Да се представят в РИОСВ Благоевград работни листове за класификация на отпадъците съгласно чл.7 от Наредба №3)ДВ, бр.23/2012 г.) за образуваните отпадъци.Срок- 4.07.2013 г.Отг.-Управител
 7. Да се заверят в РИОСВ Благоевград отчетни книги за образуваните отпадъци по приложение №1 от Наредба №2(ДВ, бр.10/2013 г.)Срок-15.07.2013г.Отг.-Управител
 8. Да се подаде в РИОСВ Благоевград заявление за издаване на регистрационен документ съгласно чл.35, ал.2, т.3 и т.5 от ЗУО)ДВ, бр.53/2012 г.)Срок-4.09.2013 г.Отг.-Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.