Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

"Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на "Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна


На основание заповед № 116/13.05.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.05.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от  в комплексно разрешително № 130/2006 г.  на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на  условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г.  на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна, вкл. и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.  

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки (т.2.4 от Приложение 4 на ЗООС) и Инсталация за производство на ацетилен (т.4.1“а“ от Приложение 4 на ЗООС).

2.1 Контрол по изпълнение на  условия в комплексно разрешително № 130/2006 г.  на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че :  

Условие 4.1 – Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 5.1.1 Изпълнява се.Има изготвен списък.

Условие 5.3.1 Изпълнява се. Има изготвен списък.

Условие 5.3.2 - Изпълнява се. Има изготвен списък.

Условие 5.4.1 Изпълнява се. Има изготвен списък.

Условие 5.4.2 - Изпълнява се. Има изготвен списък.

Условие 5.8.1 - Изпълнява се.Не е необходимо актуализиране към настоящия момент.

Условие 5.8.2 – Изпълнява се.Има готовност зо документиране при авария.

Условие 5.8.3 – Изпълнява се.

Условие 5.8.5 – Изпълнява се.

Условие 5.8.6 – Изпълнява се.

Условие 5.8.8 – Изпълнява се.

Условие 5.8.9 – Изпълнява се.

Условие 5.8.10 – Изпълнява се.

Условие 5.8.11- Изпълнява се.

Условие 5.8.12 – Изпълнява се.

Условие 5.8.13 - Изпълнява се.

Условие 8.1.1 – Изпълнява се.Водовземането се осъществява съгласно Разрешително за водовземане № 41590055/11.12.2008 г.

Условие 8.1.1.1 - Изпълнява се.Има сключен договор с „ВиК“ ЕООД-гр. Кресна № ВиК – 2/30.08.2007 г.

Условие 8.1.2 - Изпълнява се.Докладвано е в ГДОС.

Условие 8.1.3 - Изпълнява се.

Условие 8.1.3.1 - Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 8.1.4 - Изпълнява се.

Условие 8.1.5.1 - Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 8.1.5.1.1 - Изпълнява се.Монтиран е водомер за отчитане на използваните водни количества с № 0036418

Условие 8.1.5.2 - Изпълнява се.

Условие 8.1.5.3 - Изпълнява се.

Условие 8.1.5.4 - Изпълнява се.

Условие 8.2.1 - Изпълнява се.Не се превишава количеството електроенергия.Води се дневник.

Условие 8.2.2 - Изпълнява се.Изготвена е методика.

Условие 8.2.3 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 8.2.4.1 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 8.2.4.2 – Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 8.2.4.3 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 8.3.1.1 - Изпълнява се.

Условие 8.3.2.1 - Изпълнява се.Съответните инструкции се прилагат.

Условие 8.3.2.2 - Изпълнява се.

Условие 8.3.4.1 – Изпълнява се.Прилагат се изискванията на наредбата.

Условие 8.3.4.1.1 – Изпълнява се.ИЛБ са налични и се представиха.

Условие 8.3.4.1.2 - Изпълнява се.

Условие 8.3.4.2 - Изпълнява се.

Условие 8.3.4.3 - Изпълнява се.

Условие 8.3.4.3.1 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.4 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.4.1 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.4.2 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.5 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.6 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.7 – Изпълнява се.

Условие 8.3.4.8 – Изпълнява се.

Условие 8.3.5.1 – Изпълнява се.

Условие 8.3.5.2 – Изпълнява се.

Условие 8.3.5.3 – Изпълнява се.

Условие 9.1.1 – Изпълнява се.

Условие 9.1.2 – Изпълнява се.Прилага се инструкция. Води се дневник

Условие 9.1.3 – Изпълнява се.

Условие 9.1.4 – Изпълнява се.

Условие 9.1.5.1 – Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 9.1.5.2 – Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 9.2 - Изпълнява се.Резултатите от СПИ показват спазване на емисионните норми.

Условие 9.2.3 - Изпълнява се.Прилага се инструкция.

Условие 9.3.1 - Изпълнява се.

Условие 9.3.2 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 9.3.3 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 9.4.1 – Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 9.4.3 - Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 9.6.1 - Изпълнява се.СПИ са извършени през 2011 г. Предстои извършване на СПИ през 2013 г.

Условие 9.6.2 - Изпълнява се.

Условие 9.6.2.2 - Изпълнява се. Измерват се параметрите на газовите потоци.

Условие 9.6.4.1 -  Изпълнява се.Води се дневник. Последните резултати са от 2011 г.

Условие 9.6.4.2 Изпълнява се.Документирано в ГДОС.Докладвано е в ЕРЕВВ.

Условие 9.6.4.3 - Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 9.6.4.4 - Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 10.1.1 - Изпълнява се.Има инструкция.

Условие 10.1.2.1 – Заустват се само дъждовни води. Охлаждащите се използват в оборотен цикъл.

Условие 10.1.3.1 –Неприложимо съгласно усл.10.1.2.1

Условие 10.1.4.1 – Неприложимо, Т3 №1 е компроментирана.

Условие 10.1.4.2.1 – Не е приложима няма заустване на битово фекални води.

Условие 10.1.4.3 – Изготвена е инструкция, но не е приложима съгласно условие 10.1.2.1.

Условие 10.1.4.3.1 – Изпълнява се.

Условие 10.2.1 – Изпълнява се.

Условие 10.2.2.2 – Изпълнява се.Има договор с „В и К”- Кресна.

Условие 10.2.2.4 - Изпълнява се. Има инструкция.Води се дневник.

Условие 10.2.4.3.1 - Изпълнява се. Има инструкция но не е приложимо. Няма заустване на битово фекални води.

Условие 10.3.1 – Изпълнява се.Води се дневник.Не са регистрирани през отчетния период.

Условие 10.3.2 – Неприложимо, няма извършен мониторинг на дъждовни води.

Условие 10.3.3 –Неприложимо.

Условие 10.3.5 - Неприложимо.

Условие 10.4 – Неприложимо.

Условие 11.1.1 - Изпълнява се частично за отпадък с код 100908, същият е извън класификацията.

Условие 11.1.3 - Изпълнява се.

Условие 11.2.1 - Изпълнява се частично на обекта се образува отпадък с код 100908, същият се съхранява и предава за депониране възоснова на писмен договор.

Условие 11.2.1.1 - Изпълнява се.

Условие 11.2.3 - Изпълнява се.

Условие 11.2.5 - Изпълнява се.

Условие 11.2.6 - Изпълнява се.

Условие 11.2.7 – Изпълнява се.

Условие 11.2.9 - Изпълнява се.

Условие 11.3.1 - Не се изпълнява изцяло, към момента отпадъка се съхранява на обекта но предстои предаването му на „Мегакар Експрес „ЕООД.

Условие 11.3.2 - Изпълнява се.

Условие 11.3.3 - Изпълнява се.

Условие 11.3.4 - Изпълнява се.

Условие 11.3.5 - Изпълнява се.

Условие 11.3.6 - Изпълнява се.

Условие 11.3.8 - Изпълнява се.

Условие 11.3.9 – Изпълнява се.

Условие 11.3.10 - Изпълнява се.

Условие 11.3.11 – Изпълнява се.

Условие 11.3.12 – Изпълнява се.

Условие 11.4.1 - Изпълнява се.

Условие 11.4.2 - Изпълнява се.Представят се договори.

Условие 11.4.3 – Изпълнява се.

Условие 11.4.3.1 – Изпълнява се.

Условие 11.4 - Изпълнява се.

Условие 11.5.1 - Изпълнява се.

Условие 11.5.2 - Изпълнява се.

Условие 11.5.4 – Изпълнява се.

Условие 11.5.5 – Изпълнява се.

Условие 11.5.8 - Изпълнява се.

Условие 11.6.1 - Изпълнява се.

Условие 11.6.2 - Изпълнява се.

Условие 11.7.1 - Изпълнява се.

Условие 11.7.2 - Изпълнява се.

Условие 11.7.3 - Изпълнява се.

Условие 11.9.1 - Изпълнява се.

Условие 11.9.4 - Изпълнява се.

Условие 12.1.1 - Изпълнява се.

Условие 12.2.1 - Изпълнява се.

Условие 12.2.2 - Изпълнява се.СПИ са извършени през 2011 г.

Условие 12.2.3 - Изпълнява се.Прилага се инструкция.

Условие 12.3.1 - Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 12.3.2 - Изпълнява се.Води се дневник.

Условие 13.1 - Изпълнява се.Няма пряко отвеждане на вредни вещества.

Условие 13.2 - Изпълнява се.Има изготвени инструкции.

Условие 13.3 - Изпълнява се.Има пясък и дървени трици.

Условие 13.4 - Изпълнява се. Има инструкция няма случаи на разлив.

Условие 13.5 - Изпълнява се.

Условие 13.6 - Изпълнява се.

Условие 13.7.2 - Изпълнява се.

Условие 13.7.4 - Изпълнява се.Не са установени несъответствия.

Условие 13.8.1 - Изпълнява се.

Условие 13.8.1.1 - Изпълнява се.През 2014 г. предстои изпитване.

Условие 13.8.3 - Прилага се инструкция. Води се дневник.

Условие 13.9.1 - Изпълнява се.Има дневник с резултати.

Условие 13.9.3 – Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 13.9.4.1 - Изпълнява се. Води се дневник.Не са регистрирани разливи.

Условие 14.1 - Условието е изпълнено. Предприятието не попада в обхвата на чл.103 от ЗООС.

Условие 14.2- Изпълнява се.

Условие 14.3 - Изпълнява се.

Условие 14.4 – Изпълнява се, но до момента няма настъпила аварийна ситуация.

Условие 14.5 – Изпълнява се.

Условие 14.6 – Изпълнява се. Към момента не са настъпили такива ситуации.

Условие 14.7 - Изпълнява се.

Условие 15.1 – Изпълнява се.Има изготвена инструкция.

Условие 15.2 – Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 15.3 – Изпълнява се. Води се дневник.

Условие 16.1 – Изпълнява се.Няма  прекратяване на дейността.

 

2.2 По отношение изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ. бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ. бр. 96/07.11.2008 г.).

При проверката се установи, че е изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г.

опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от Комплексно разрешително №130/2006.