Съдържание

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

ЕТ „Живко Коемджиев – Живел“

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Живко Коемджиев – Живел“

На основание заповед № 113/08.05.2013г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.05.2013г. беше извършена проверка на място на обект – шивашки цех, експлоатиран от ЕТ „Живко Коемджиев – Живел“, находящ се в с. Коларово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на две производствени помещения, където се извършват дейностите шиене, гладене, почистване на петна със спрейове, химическо чистене с перхлоретилен и опаковане.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси.

За отопление на производствената сграда се използва котел на твърдо гориво (дърва) с топлинна мощност под 500 kw , който не подлежи на контрол чрез измервания.

Организирани източници от производствени процеси.

Дружеството експлоатира машина за химическо чистене с перхлоретилен. При проверката не се представя паспорт на машината. Тази дейност подлежи на контрол по Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС изпускани в околната среда. Съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) инсталацията за химическо чистене подлежи на регистрация чрез подаване на заявление в РИОСВ – Благоевград.

3.2 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

В производствената си дейност дружеството употребява химикали за почистване на петна. За това почистване се използват спрейове, като при проверката не беше представена информация за вида на химикала в тях и чрез употребата на перхлоретилен в машина за химическо чистене, за който в момента на проверката не беше представен информационен лист за безопасност. Съдовете с перхлоретилена се съхраняват на открито, а не в специално обособено за целта помещение, а спрейовете се съхраняват в едно от работните помещения, където е обособен участъкът за почистване на петна.

3.3 Фактор “Отпадъци”

От дейността на обекта дружеството образуват следните отпадъци – текстилни отпадъци от шиене, картонени и пластмасови опаковки, опаковки замърсени с опасни вещества и флуоресцентни лампи. Към момента на проверката отпадъците не се събират разделно. Част от тях се събират в чували при котела и се използват за разпалването му през зимния сезон.

До момента фирмата не е извършила класификация на образуваните от дейността на обекта отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.). Не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр.10/2013г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.
  • Да бъде обособено помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали, което да съответства на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.). За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
  • Образуваните от дейността на обекта отпадъци да се събират разделно и предават на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.
  • Да се представи в РИОСВ – Благоевград копие от технически паспорт на машината за химическо чистене.
  • Да се представи в РИОСВ – Благоевград декларация за количеството перхлоретилен използвано през 2012г.

Срокът за изпълнение на тези предписания е 15.06.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.