Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“MAТАНД” ЕООД - гр.Перник

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “MAТАНД” ЕООД - гр.Перник

На основание Заповед №45/26.02.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.03.2013 год. беше извършена комплексна проверка на място на обект „МАТАНД” ЕООД, находящ се в с.Елешница, Община Разлог. Проверката се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са инсталации и дейности на дружеството, оказващи влияние на околната среда по следните компоненти и фактори: Компонент “Води”,  Компонент “Атмосферен въздух”, Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска” и Фактор “Отпадъци”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

По време на проверката обекта извършва преработка на мляко за производство на сирене, кашкавал, извара, масло и топена сирене.Преработва се около 1,5 т./дн., при капацитет 40 т./ дн.

Дружеството изпълнява задълженията си по договор с „ВиК“ ЕООД Благоевград за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води. Представени са лабораторни протоколи от акредитирана лаборатория. Спазват се нормите за градска канализация. Даденото предписание е изпълнено.

По време на проверката са взети проби отпадъчни води от двете точки на заустване в канализацията от акредитирана лаборатория РЛ Благоевград.

В РИОСВ Благоевград е внесено уведомление за инвестиционно предложение-„Пречиствателно съоръжение към цех за преработване на мляко“. Реализацията е предвидена да се извърши до края на 2013 г.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

1. Организирани източници от горивни процеси.

За производствени нужди дружеството получава топлоносител от собствена парокотелна централа (ПКЦ). В ПКЦ са монтирани 2 бр.котли- 1 бр. ПКМ 1.0 на течно гориво и 1 бр. ПКМ 1.6, който е преустроен на твърдо гориво. Котелът на течно гориво не се ползва. Съгласно предписание на РИОСВ Благоевград е представена информация с данни за топлинната мощност на котел тип “ПКМ -1.6“, от която е видно, че същият е с мощност 1128 KW и подлежи на контрол съгл. Наредба №1/2005 г.

Дружеството е съгласувало с РИОСВ Благоевград пробовземен отвор съгласно изискванията на чл.11, ал.2 от Наредба №6/1999г. (ДВ, бр.31/1999г. с изм. и допълнения).

Представен е Доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са валидни за 2012г. и 20132г.

2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО)№842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.)

На обекта се експлоатират 7 броя хладилни и 2 броя климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент над 3кг. Само една хладилна инсталация е със съдържание на R22 (5,2кг.), останалите инсталации са с R 404А.

При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни и климатични инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

Представени са годишни отчети с информация за хладилните и климатични инсталации.

3.3.Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Дружеството употребява химични вещества и смеси, класифицирани като опасни.

Дружеството се явява като потребител по веригата на химични вещества и смеси.Притежава два склада за съхранение на химични вещества и смеси.

Приготвянето на работни разтвори се осъществява в специално изградено помещение с необходимите реактори.В помещението се съхраняват само необходимите количества за приготвяне на разтворите.

Всички предписания направени от предишната проверка са изпълнени. Досието съгласно чл.31 от Регламент (ЕО) 1097/2006 REACH съдържа необходимата информация. Всички информационни листове за безопасност са налични и актуални.

По време на проверката дружеството е запознато с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси(ДВ, бр.43/2011г.) дружеството има определени отговорности и ще трябва да ги извърши във връзка с безопасността на съхранението и използването(употребата) им.

Дадени предписания на основание чл.26 ал.8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл.изм.) и срокове за изпълнение.

3.4.Фактор “Отпадъци”

Към момента дружеството е извършило класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.23/2012 г.)

На обекта се представят два броя отчетни книги по приложение №3 от Наредба №9 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци(ДВ, бр.95/2004 г.)

Представят договори за предаване на генерираните отпадъците.Битовите отпадъци се извозват от сметосъбираща фирма, обслужваща с.Елешница.

Дружеството членува в „Ре Пак“ АД и заплаща дължимата продуктова такса „опаковки“.Опаковките от химичните вещества и смеси са оборотни.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изготви оценка на безопасното съхранение на употребяваните химични вещества и смеси на основание изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Документирането на оценката да бъде под формата на утвърден от министъра на околната среда и водите формат със Заповед № РД-288 от 03.04.2012г.Срок-20.05.2013г. Отг. Управителя
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.