Съдържание

Посетители

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

На основание заповед №23/12.02.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.02.2013 год. беше извършена проверка на място на обект “Алт-Ко” АД, находящ се в гр. Кресна. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Склад за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • Складове за съхраняване на отпадъци;
  • Горивни инсталации (2 бр. котелни по 3 бр. котли и 1 бр. ко-генератор)

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

За отопление на 4 бр. оранжерийни блокове, дружеството разполага с 2 бр. ПКЦ и един ко-генератор. Във всяко ПКЦ са инсталирани по 3 бр. котли. Дружеството притежава Разрешително за емисии с парникови газове (РЕПГ) №154/2010г., издадено на основание чл. 131в, ал. 2 и чл. 131г от ЗООС.

Последните собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са извършени през 2010 год. и са валидни за 2010 и 2011 год.

При проверката се представя отговор от РЛ-Благоевград към ИАОС-София, относно невъзможност за извършване на измервания на газови емисии, поради износване на сензорите на апарата. Представя се и справка към ДКЕВР, от която е видно, че няма консумация на газово гориво от котлите в ПКЦ, т.е. не са работили през м. декември 2012 год. и м. януари 2013 год. Оранжерийните блокове са засадени с разсад от около шест дни.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

До момента на проверката дружеството не е представило в РИОСВ-Благоевград актуални ИЛБ за употребяваните химикали. При проверката се представя писмо, изпратено от дружеството до доставчика на химикали с искане за актуални ИЛБ. Такива, обаче не са получени от него.

Предписание № 2 е изпълнено, като в РИОСВ-Благоевград е постъпила изисканата с него документация.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали (торове и препарати за растителна защита) се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ.

Дейностите по растителна защита се извършват въз основа на сключен договор със специализирана фирма, съгласно който тя поема складовете за съхранение на препаратите.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 020103, 020110, 150101, 150102, 150110*, 191205, 200301, като същите се съхраняват на определени за това места.

Представят се 7 (седем) броя отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания.

Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.

Дължимата продуктова такса за пуснатите на пазара опаковки се заплаща към организация по оползотворяване.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 
  • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ПКЦ №1 и №2. Резултатите от измерванията (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят в РИОСВ-Благоевград с „Доклад“ по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г.
  • В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.) да бъде направена оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Изготвената оценка да бъде документирана във формата утвърден със заповед №РД-288/03.04.2012 год. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде изпратено в РИОСВ – Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.