Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

"Салвамед" АД - гр.Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Салвамед" АД - гр.Сандански; обект  „Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”

 

На основание заповед № 20/04.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.02.2013 г. беше извършена проверка на място на обект Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”. Проверката е  извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверка.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията от  решение по ОВОС № 24-7/2002 г. на министъра на околната среда и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните газове от съответните енергийни и производствени (технологични и вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за нормиза допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне.

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5. Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.

6. Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

7. При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

8. Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

2.2 Извършена бе проверка на следните инсталации:

  • инсталация за производство на гипсови бинтове;
  • инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на превързочни материали – компреси, бинтове, хирургични комплекти и др. Дейността на дружеството вече не се извършва на площадка № 1 и площадка № 2. Същата изцяло е преместена на  площадка № 2.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС 24-7/2002 г.

При проверката се констатира, че всички проверени условия от решението по ОВОС се спазват.

3.2 Компонент „Води”

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката се заустват в канализационната мрежа на гр. Сандански въз основа на сключен договор с „УВЕКС“ ЕООД, който се актуализира всяка година. Последният договор № 1/13.02.2012 г. е актуален до 13.02.2013 г. Предстои преподписване му, като актуализирания договор ще бъде представен допълнително в РИОСВ-Благоевград. Дружеството е извършвало собствен мониторинг на заустваните в канализацията отпадъчни води. В РИОСВ-Благоевград са представени протоколи от изпитване с резултати от провеждания емисионен контрол. Не се констатират нарушения на нормите за канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция, съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. (ДВ. бр. 98/2000 г.).

3.3 Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира инсталация за промазване на тъкан (марля) с гипсова смес и изсушаване, която подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). За 2012 г. срокът за представяне на ПУР е 31.03.2013 г.

Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прах от инсталация за ролиране и пакетиране и на емисиите на прах и въглеводороди от инсталация за производство на гипсови бинтове.

На площадката се експлоатират общо 5 бр. климатични инсталации, 2 бр. климатични инсталации са въведени в експлоатация през 2012 г. и със съдържание R 410 А по 16.6 кг. Останалите три климатични инсталации са прехвърлени от старата площадка и са със съдържание на хладилен агент R 22 над 3 кд. Новите климатични инсталации се използват за охлаждане на цех „Нестерилен“. По време на проверката не се представят досиета на системите за новите климатични инсталации със съдържание на R 410 А. За останалите 3 бр. климатични инсталации се представят  досиета на системите, в които са отразени проверки за херметичност. Липсва документ за правоспособност издадено от ББКМ на лицето извършило проверките.

За отопление на производствените цехове се използват 3 бр. водогрейни котли тип „Riellig В23“ с топлинна мощност 0.5 MW, които не подлежат на контрол чрез измерване съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ. бр. 64/2005 г.).

3.4 Фактор „Отпадъци”

Дружеството има извършена класификация на отпадъците съгласно Наредба № 3 (ДВ. бр. 23/2012 г.).

На обекта се води 1 бр. отчетна книга за образуваните производствени отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 2 (ДВ. бр. 10/2013 г.).

Представиха се писмени договори за предаване на отпадъците с „Ивколект“ ООД, „Стройкомтранс“ ЕООД. Към момента договорът с „Евроимпекс – Благоевград“ ООД е прекратен. В процес на прекратяване е и договорът с „Екобулпак“ АД, тъй като дружеството има намерение да се включи към друга колективна система представляване от организация по оползотворяване .

3.5 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 63/2010 г.) и във връзка с КП № 18-09/25.07.2012 г. и дадените с него предписания.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в три специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.

Предписанията дадени с по-горе цитирания КП са изпълнени.

В РИОСВ-Благоевград е представена документираната оценка по безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. При извършена проверка на съответствието на информацията от оценката и действителното състояние на складовете се установи, че информацията в оценката е достоверна. В оценката липсва информация в т. 1.2, колона № 3 и от таблица № 5 не е попълнена колона № 5.

За употребяваните на обекта химикали с изключения на етиленовия оксид, дружеството притежава актуални ИЛБ, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

В ИЛБ на етиленовия оксид не е отбелязана неговата класификация съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

Дружеството до този момент все още не е предприело действия по пристъпването към същинската регистрация на предварително регистрирания етилен гликол, който се произвежда на обекта.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

На основание чл.26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 63/2010 г.) е дадено следното предписание:

  • В документираната оценка по безопасността на съхранение на ОХВ и смеси да бъдат отстранени нередностите в таблица № 1.2, колона № 3 и в таблица № 5, колона № 5. Коригираната оценка да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 31.03.2013 г.Отг. Изп.-директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за неговото  изпълнение.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка  по документи.