Съдържание

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

"Агромах" ЕООД - с. Бело поле

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на "Агромах" ЕООД - с. Бело поле

На основание заповед № 11/21.01.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.02.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Решение по ОВОС № БД-04/2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград и проверка на производствената площадка находяща се в с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в Решение по ОВОС № БД-04/2010 г., вкл. и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Извършена бе проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

ІІ.1. Да се представи в РИОСВ-Благоевград, съгласуван със съответната Общинска комисия за защита от бедствия и аварии, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите, свързани с експлоатацията на находището.

ІІ.3. Да се поставят химически тоалетни за работниците на обекта.

ІІ.6. Да не се допуска извършване на подготвителни и строителни работи, както и депониране на земни маси върху площи, за които не е проведена процедура за смяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

ІІІ.1. Изземването на запасите от подземни богатства да става съгласно одобрен цялостен работен проект за експлоатация на находището, без да се засягат екосистеми, които са извън границите на находището.

ІІІ.2. В периода на гнездене (април-юни) да не се извършват взривни дейности.

ІІІ.5. При извършване на товаро-разтоварни и пресипни работи, при транспортиране, при обработка (натрошаване) за намаляване и ограничаване емисиите на прах да се спазват изискванията  на чл. 70 от Наредба №1/ 2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), включително:

5.1 Навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване;

5.2 Машините и оборудването, които се използват за обработка на твърди материали,  да са снабдени със средства за намаляване емисиите на прахообразни вещества;

5.3 При транспортиране на твърди прахообразни материали да се използват покрити с платнища транспортни средства.

ІІІ.8. С цел проверка спазването на нормите за допустими емисии на прахообразни вещества от ТМСИ по чл. 11 от Наредба №1/ 2005г. (ДВ бр. 64/2005 г.), да се извършат собствени периодични измервания по реда и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.).

ІІІ.9  Дейностите да се извършват по начин недопускащ превишаване на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие (най- близката жилищна зона) - Турска махала на с. Бучино.

ІІІ.10. Да се извършва периодично собствен мониторинг на излъчвания шум в околната среда , съгл. чл. 16, чл. 18 и чл. 23 от Наредба № 2/2006 г. (ДВ бр. 37/2006 г.)  и в съответствие с методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.

ІІІ.11. Да се провежда системен контрол насочен срещу неправомерно замърсяване и/или нарушаване на други терени, извън определените.

ІІІ.12. Да не се допускат разливи и замърсявания на почви с нефтопродукти от аварирала добивна и транспортна техника.

ІІІ.13. Отпадъците, генерирани при евентуални аварийни ремонти на обекта, да се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове и да се предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 86/2003 г.).

ІІІ.14. Третиране на ТБО е необходимо, да се извършва при спазване на  изискването на чл. 6 и чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

2.2 Извършена бе проверка по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

2.3 Проверени бяха:

 • концесионни площи „Полето-север“ и „Бучака“;
 • терен /земеделска земя/ по левия бряг на р.Струма, ползван от дружеството за депониране на инертни материали в първичен и преработен вид;
 • бетонов център;
 • завод за бетонови изделия;
 • асфалтова база;
 • стационарна ТМСИ;
 • складови помещения;
 • утайници.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е свързана със строителството и производствени дейности обслужващи строителството, както и с  добив и преработка на подземни богатства.

3.1  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

При проверката се констатира, неизпълнение на 4 бр. от общо проверените 13 бр. условия, а именно:

 • условие ІІ.6 – извършват се добивни работи без проведена процедура за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, по реда на Закона за опазване на земеделските земи ( обн. ДВ бр. 35/1996 г.  посл. изм. ДВ. бр. 22/16.03.2012 г.);
 • условие ІІІ.9 – в РИОСВ-Благоевград, както и по време на проверката не се представят протоколи от измервания доказващи спазване на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие – турската махала на с. Бучино;
 • условие ІІІ.10 – до момента не е извършван собствен мониторинг на излъчвания шум в околната среда съгласно Наредба № 54/2010 г. и в съотвествие с методиката за определяне на общата звукова мощност излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определянето на нивото на шума в мястото на въздействие;
 • условие ІІІ.11 – депонират се материали по левия бряг на реката на площ около 39 дка в имот №000069, в землището на с. Бело поле, с начин на трайно ползване пасище, мера, находящ се извън обхвата на концесионната площ и извън производствената база на дружеството.

3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

Извършена бе проверка по изпълнение на 20 бр. мерки. Установено е неизпълнение на 2 от мерките, а именно:

 • не е подсигурен втори контейнер за разделно събиране на ПЕТ бутилки с цел предаване на лицензиран оператор за рециклиране/оползотворяване;
 • не са извършвани измервания на еквивалентното ниво на шум в мястото на въздействие – Турската махала на с. Бучино.

3.3 Проверка на производствената база по отношение спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

Компонент „Атмосферен въздух“

На производствената площадка е монтирана 1 бр. асфалтосмесителна инсталация тип “Ammann UNIGLOBE 200” с максимален капацитет 200 т/ч и пречиствателно съоръжение – ръкавни филтри. С писмо с вх. № 3004/13.08.2012 г. е представен доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

Протоколите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии. Резултатите от измерванията са валидни за 2012 г. и 2013 г.

Бетонов център – спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ. бр. 64/2005 г.) относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали.

През 2012 г. и до момента не са извършвани измервания на еквивалентните нива на шум от производствената база. Последните измервания са от 09.07.2010 г., няма нарушени норми.

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 63/2010 г.) и във връзка с КП № 02-05/27.03.2012 г. и дадените в него предписания в част „ОХВ и УР“.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в три специално обособени за целите зони.

За по-голямата част от употребяваните химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, които са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

При проверката се установи, че предписание № 1 и № 3 от КП № 02-05/27.03.2012 г. са изпълнени. Предписание № 2 е изпълнено частично.

Фактор „Отпадъци”

За генерираните от дейността на производствената база отпадъци има обособени и обозначени места, и съдове. За обекта има заверени 6 бр. отчетни книги, които се водят редовно.

Компонент „Земи и почви“

Извършен е оглед на концесионни площи „Полето-север“ и „Бучака“, също и терен /земеделска земя/ по левия бряг на р.Струма, ползван от дружеството за депониране на инертни материали в първичен и преработен вид.

По отношение на концесионните площи не се констатират нарушени и замърсени терени извън тях. Не се представят документи за проведена процедура за промяна на предназначението на земята.

Площта ползвана за депониране на инертните материали попада в имот № 000069 землище на с.Бело поле община Благоевград, стопанисван от общината. Заетата площ е около 39 дка. За имота се представя единствено заявление от 27.02.2012г. до обшина Благоевград за закупуване на имота. Не са изпълнени предписания дадени с Констативен протокол № 01-03 / 07.02.2012г.  за узаконяване ползването на терена  и писмено уведомяване на РИОСВ Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.2 Относно компонент „Атмосферен въздух”

На основание чл. 26 от Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45/1996 г.) е дадено следното предписание

 • Да се спазват изискванията за извършване на СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация – 1 път/2 год., съгласно чл. 31 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ. бр. 31/1999 г. с изм. и доп.). Резултатите от СПИ, да се представят в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. Срок:  постоянен Отг. Управителя

4.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

На основание чл.26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 63/2010 г.) е дадено следното предписание:

 • Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена и документирана оценка по безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Документирането и да бъде във формата утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от нея да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.04.2013 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното неизпълнение на условията и мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда от решението по ОВОС и за неизпълнение на дадените при предишни проверки предписания ще бъдат съставени актове.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и е поставен срок за тяхното изпълнение.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и  по документи.