Съдържание

Посетители

В момента има 633  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

„Карлсберг България” АД - обект гр. Благоевград

Д О К Л А Д за извършена проверка на „Карлсберг България” АД – обект „Пивоварна Благоевград”

На основание заповед № 39/15.03.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.03.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Пивоварна Благоевград”, находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 62, експлоатиран от “Карлсберг България” АД - гр. София. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

1. Цел на проверка

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. 

 

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- автоматична неутрализационна станция за отпадъчни води;
- паро-котелна централа с два броя парни котли;
- инсталация за мелене на малц и ечемик;
- хладилни и климатични инсталации;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
- контейнер-преса;

 

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

3.1 Компонент „Води”.

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор. Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от физикохимичния анализ показват, че има нарушение на емисионните норми за показател «ХПК», съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в Приложение № 1 към сключения договор. На дружеството има наложена стара месечна санкция по чл.69б от ЗООС. Изпълнени са предписанията, дадени при предишна проверка.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира горивни инсталации по Наредба №1/2005 г., а именно ПКЦ с два броя парни котли като използваното гориво е мазут. На дружеството има наложена санкция по чл.69б от ЗООС за нарушени норми по показател «NO2». Контролират се и климатични/хладилни инсталации, съдържаши флуорирани парникови газове. За тях не са констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава решение за дейности с отпадъци № 00-ДО-206-00 от 27.02.2006 г. със срок на действие до 27.02.2011 г. При проверката се установи, че има несъответствие между кодовете на отпадъците в издаденото разрешение и наличните, генерирани на площадката. Също така, за част от отпадъците не са заверени отчетните книги. Има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. По отношение на заплащане на продуктовата такса  по чл. 36 ал. 1 от ЗУО се установи, че същата се заплаща към организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството притежава информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и препарати. Констатирано е, че част от опасните химични вещества и препарати не се съхраняват съгласно изискванията, дадени в информационните листове за безопасност. Изпълнени са предписанията, дадени при предишна проверка в определения срок.

 

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

  • Да се представят лабораторни протоколи от собствен мониторинг, извършен през второто полугодие на 2009 г.
  • Да се предприемат мерки за спазване на НДЕ за горивни инсталации,включително при преминаване на гориво природен газ.
  • Да бъдат внесени в РИОСВ-Благоевград незаверени отчетни книги за отпадъци и  да се представи актуализирана фирмена програма за управление на отпадъците.
  • В срок до 24.03.2010г. да бъдат отстранени констатираните нередности при съхранението на химичните вещества и препарати.
  • Дадено е предписание във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

При последваща проверка на 26.03.2010 г. е установено, че предписанието за отстраняване на нередностите по организиране на условията на съхранение на химичните вещества не е изпълнено и във връзка с установеното нарушение ще бъде предприета административно-наказателни мярка.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.