Съдържание

Посетители

В момента има 652  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Юлен” АД - гр.Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЮЛЕН” АД - гр. Банско, обект – Извънселищна територия “Ски зона с център - гр.Банско”

 

На основание Заповед № 155/26.08.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.09.2010 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Проверени бяха следните съоръжения, под обекти и дейности:

  • трасета на ски писти и лифтове;
  • три броя пречиствателни станции за отпадъчни води - “Платото”, “Бъндеришка поляна”, “Шилигарника”;
  • ремонтна работилница, помещения и площадки за съхранение на отпадъци - м."Шилигарника.
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Земи и почви”

Целта на проверката по компонент ”Земи и почви” е установяване състоянието на земите и почвите в уязвимите места – трасета на ски писти и лифтове, застрашени от ерозия, свлачища, срутища и други неблагоприятни явления. При извършен оглед на ски писти - № 10, № 4, № 6, № 5, Плато 1, Плато 2, № 9, Детска писта, Стара котва, трасето на седалков лифт Шилигарника-Платото. се установи , че с изключение на ски писта Плато1 и горната част от трасето на седалков лифт Шилигарника-Платото, същите са в добро състояние, в по голямата си част са покрити с растителност, на места са прокарани напречни бразди за отвеждане на водите. В момента на проверката се извършваха възстановителни работи по писта Плато 1. Представен е проект за рекултивация от 2005 г. По информация на представител на дружеството, всички възстановителни и противоерозионни работи до сега се извършват по този проект. Не се представиха съгласувателни писма и протоколи от съвместни проверки с представители на ДНП “Пирин” по отношение на рекултивационните работи.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от горивни инсталации над допустимото - няма. Дружеството разполага с два броя водогрейни котли тип GT 306, с топлинна мощност 2х180 KW, които не подлежат на контрол чрез измерване на емисиите на вредни вещества във въздуха. Емисии на вредни вещества от производствени дейности - няма. Инсталации работещи с озонразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове - няма. Не се констатират нарушения на ЗЧАВ. 

3.3 Компонент «Води»

Проверката е последваща, отнася се до контрол за изпълнение на дадено предписание в предходна такава, извършена през 2009г. Установи се, че предписанието е изпълнено частично. Извършен е физикохимичен анализ на отпадъчните води на изход от ПСОВ “Платото”, “Бъндеришка поляна” “Шилигарника”. Не са представени лабораторните протоколи в РИОСВ в определеният срок. Резултатите от проведеният емисионен контрол показват, че не се спазват нормите за първа категория водоприемник по показатели-“рН”, “НРВ”, “азот амониев”, “нитритен азот” на изход от трите ПСОВ, како и показател “БПК5 “ за ПСОВ “Платото” и “Шилигарника” и показател “нитритен азот” ПСОВ “Бъндеришка поляна и “Платото”. Също се установи, че се осъществява заустване на отпадъчните води от трите ПСОВ без налични разрешителни документи за това, по реда на Закона за водите. Има открита процедура, но все още незавършена.

3.4 Фактор «Отпадъци»

 

Дружеството има утвърдена от директора на РИОСВ Благоевград програма за управление на

  • Авторемонтна работилница – изградено е помещение за временно съхранение на отпадъците с отделни обозначени клетки за всеки вид отпадък. В клетката за отработени масла, абсорбенти и маслени филтри, липсват съдове за съхранението им. Няма нарушения при последните предавания на отпадъци с кодове - 13 02 08, 16 01 07, и 16 06 01. По отношение на отчетността, също няма нарушения. Има два броя отчетни книги, заверени в РИОСВ Благоевград. Не са представени в срок годишните отчети за отпадъци за 2009 г. Дружеството има сключени договори за предаване на генерираните отпадъци на територията на обекта с фирми имащи право да извършват дейности с отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъци (ДВ бр.86 от 2003г. изм. ДВ бр.41 от 2010г.).
3.5 Фактор «Опасни химични вещества»
Проверката е последваща за изпълнение на предписания от предходна такава, извършена през 2009 г. и във връзка с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1907/2006г. на ЕП - Регламент REACH, според който регламент, дружеството е със статут на “потребител по веригата” на химични вещества и смеси. Установи се, че предписанията са изпълнени. Изпратени са в РИОСВ Благоевград копия от ИЛБ (информационни листове за безопасност) на употребяваните химикали, информация за; употребяваните през 2008 г. химични вещества и препарати, както и информация за извършена предварителна регистрация от производителите или вносителите на всяко от веществата, ползвани на обекта и попадащи в обхвата на посоченият регламент.  
4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да се предприемат мерки по овладяване на ерозионните процеси по ски писта Плато 1 и горната част от трасето на седалков лифт Шилигарника - Платото.
  • Да се вземат мерки за достигане на нормите за водоприемника на отпадъчни води и писмено уведоми РИОСВ Благоевград.
  • Да се извърши физикохимичен анализ на отпадъчните води на изход от трите ПСОВ през активния сезон зима 2010 - 2011 г. и в 14 дневен срок от получаване на протоколите от акредитирана лаборатория, се изпратят в РИОСВ Благоевград.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство  /ЗУО, ЗВ/ по компоненти и фактори на околната среда - “ Води” и “Отпадъци” ще се потърси административно наказателна отговорност на дружеството концесионер. Също, ще се следи за изпълнение на дадените предписания.