Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Пиринска мура” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Пиринска мура” АД - гр. Банско

На основание заповед №151/17.08.2010 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.08.2010 год. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Пиринска мура” АД, находяща се в гр. Банско, ул. “България” № 2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания определени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на предписания дадени с писма и/или предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

“Пиринска мура” АД е предприятие, специализирано в производството на столове от широколистна дървесина, предназначени за износ.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Парокотелна централа (ПКЦ);
 • Цех „Предварителна обработка на дървесината”;
 • Цех „Лакозаливен”
 • Складови помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • Складови помещения за съхранение на генерираните отпадъци.
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

ПКЦ, в която са разположени 4 бр. котли, от които единият, предназначен за изгаряне на мазут не се използва. В режим на експлоатация са котел № 1 тип Т-6,5 с непрекъснат режим, котел № 2 тип Т-6,5 и котел ПКМ -6,5, които работят епизодично.

Организирани емисии от производствени дейности - емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от употребата на продукти за нанасяне на покрития върху дървени повърхности в цех „Лакозаливен”. От м.юни 2010 г. дружеството е дружеството е внедрило успешно употребата на водоразтворим грунд и към момента се правят опити за внедряване и на водоразтворим лак. С това са изпълнени и мерки № 1, 3 и отчасти 4 от План-програмата зс конкретни мерки за намаляване емисиите на ЛОС, заложени в Плана за управление на разтворителите (ПУР) за 2009 г.;

Последните собствени периодични измервания (СПИ) на източниците на емисии от горивни и производствени процеси (горивни инсталации и лакозаливен цех) са извършени през м.декември 2008 г. и са валидни за 2008 и 2009 г.

Относно емисиите на прахообразни вещества се спазват изискванията за товарене, разтоварване, транспортиране и съхранение съгласно чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.

3.2 Компонент «Води»

Дружеството е изпълнило предписанието за извършване на физикохимичен анализ на отпадъчните води в двете точки на заустване в градската канализация. Съгласно представените протоколи с резултатите от изпитване на отпадъчните води, се констатира спазване на нормите за градска канализация. През 2010 г. не е извършвано пробовземане на отпадъчни води. Предстои да бъде извършено до края на годината.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци за временно съхранение, транспортиране, предварително третиране и оползотворяване. Отпадъците, вписани в разрешението се съхраняват съгласно условията в него. Относно изискванията за отчетност на генерираните на площадката отпадъци, дружеството води две отчетни книги. При предаване на опасни отпадъци се оформят транспортни карти. Предаването се извършва въз основа на сключен договор. Установено е генерирането на отпадък, който до момента не е класифициран съгласно изискванията на Наредба № 3/2004г.

Поради промени в ЗУО е необходимо дружеството да актуализира фирмената си програма за управление на отпадъци и разрешението за дейности с отпадъци.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

Предписанията, дадени при предходна проверка са изпълнени в срок. Дружеството изпълнява задълженията си като „потребител по веригата” съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на БП – Регламент REACH.

Установено е наличието на стари смеси в подземен склад за съхранение, за които в РИОСВ – Благоевград не е подавана информация.
4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

 • Да се спазват изискванията за периодичност за извършване на СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от горивни и производствени процеси;
 • Да се спазват ежегодно изискванията за представяне на годишната консумация на органични разтворители, използвани за дейността „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности” през изтеклата календарна година и План за управление на разтворителите, обхващащ също предходната календарна година;
 • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH;
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените химикали и смеси за периода 01.10.09- 31.08.10 г;
 • Да се представят необходимите документи относно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците;
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград проект на актуализирана фирмена програма за управление на отпадъците.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани пропуски в несъответствията на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за отстраняването им. За изпълнение на дадени предписания се извършва последваща проверка,при необходимост на място и/или по документи.