Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Пирин голф холидейз клуб” АД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Пирин голф холидейз клуб” АД - гр. Разлог на обект “Голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот № 001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог”

На основание заповед № 136/03.08.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.08.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот № 001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог”. Проверката е извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията в решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение “Изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот № 001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог”. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Бяха проверени 7 броя условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

VІ. 39. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение №6 към ПМС №254/1999г. (ДВ, бр.3/2000г.).

VІ.40. Забранява се използването на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система “Извора”.

VІ.41. Използването на торове да се извършва по схеми, съгласувани с РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград.

VІ.42. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.

VІ.44. Да се проучат възможностите за кандидатстване за получаване на екомаркировка за туристическите обекти по реда на Наредба №3/2003г. за Националната схема за екомаркировка за продуктова група “Услуга нощувка на туристи” – код “025” като се изпълнят специфичните изисквания, заложени в Заповед №РД-334/30.03.2004 г. на МОСВ.

VІ.45. Да се проучат възможностите и начините за включване (регистриране) в Националната схема за управление по околна среда и одитиране съгласно Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (приета с ПМС №61/2003г.) или изграждане и поддържане на Система за управление по околна среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:1996 или друг стандарт, въведен на негово място.

VІ.46. Препоръчва се предоставянето на допълнителна информация за гостите на голф-селището чрез: обособяване на подходящи места на информационни табла за разположени в региона на Община Разлог и Община Банско защитени територии с тяхното биологично разнообразие и археологически паметници на културата.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. Сравнено с констатациите от извършената проверка през 2009 г. и извършената проверка на 12.08.2010 г. е установено, че голф игрището е изградено, но не е прието съгласно изискванията на Закона за устройство на територията; конната база не е проектирана; спортния комплекс е проектиран, но към момента на проверката строителство не е започнало; хотелския комплекс продължава да се строи; обслужващия и търговски центрове към момента не са проектирани; жилищен квартал «Пирин 2» има одобрен проект и разрешение за строеж, но не е започнало строителството; за квартал «Пирин 1» са започнали строителни дейности.

Уведомяването на РИОСВ, гр. Благоевград за наличие на климатични и/или хладилни инсталации, съдържащи повече от 3 кг хладилни агенти се изпълнява (вх. № 2399/15.07.2009 г.). Относно воденето на дневници за наличните два броя климатични инсталации, поставени в сграда «Кънтри клуб» към момента не са представени за проверка. До момента на проверката не се установи наличие на нови климатични/хладилни инсталации (над 3 кг) в построените сради на «Пирин  голф холидейз клуб” АД. Към момента са закупени климатици над 3 кг за кв. “Даунтаун” (за ресторанти и кафенета), но същите не са монтирани.

Препарати за растителна защита във ІІ пояс и в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система “Извора” не се използват (за целта е издадена вътрешнофирмана заповетд № 38/01.07.2009 г.). На територията на обекта е осигурено спазване на изискванията за съхранение на използваните при експлоатацията химикали и препарати.

Към момента на проверката е установено, че в сградата на “Кънтри клуб” са поставени необходимите информационни табла, даващи съответната информация, като на подходящи места на клиентите същата се предоставя чрез поставяне на видни места на информационни дипляни. Фирмата изрази готовността си за проучване на възможнистите и начините за получаване на екомаркировка за туристическите обекти по реда на Наредба №3/2003г. за Националната схема за екомаркировка за продуктова група “Услуга нощувка на туристи” и за включване на обекта в Националната схема за управление по околна среда и одитиране съгласно Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране.

От извършената проверка е констатирано неизпълнение на четири от проверените условия, а именно:

Условие VІ. 39. в момента на проверката не са представени водените дневници за наличните два броя климатични инсталации в сграда “Кънтри клуб”;

Усливие VІ.41. по организационни причини схема за използването на торове съгласувана с РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград не е представена;

Условие VІ.44 не са проучени възможностите за кандидатстване за получаване на екомаркировка за туристическите обекти по реда на Наредба № 3/2003 г. за Националната схема за екомаркировка за продуктова група “Услуга нощувка на туристи”;

Условие VІ.45 не са проучени възможностите и начините за включване (регистриране) в Националната схема за управление по околна среда и одитиране съгласно Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (приета с ПМС № 61/2003 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 По компонент “Атмосферен въздух”:

  • Да се уведомява РИОСВ, гр. Благоевград незабавно за наличие на новоинсталирани хладилни, климатични инсталации и термопомпи, съдържащи повече от 3 кг флуорирани парникови газове относно вида на инсталацията, вида на хладилния агент и количества на хладилен агент (капацитет на инсталацията в килограми) с постоянен срок;
  • Да се спазват задълженията посочени в наш изх. № 682/18.08.2009 г. и всички останали посочени в Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламант (ЕО) № 442/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (публ. ДВ, бр. 3/2009 г.) за всички новоинсталирани инсталации с посноянен срок.
4.2 По фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”:
  • Да се попълни и изпрати в РИОСВ, гр. Благоевград справка за употребените през 2009 г. химикали и препарати, която е необходимо да бъде под формата на Таблица 1 и Таблица 2 предоставени на възложителя по време на проверката в срок до 15.09.2010 г.
  • В седем дневен срок считано от датата на проверкатада се представи в РИОСВ, гр. Благоевград за съгласуване схема за използването на торове на обекта.
4.3 Общи:
  • Да се предприемат действия за изпълнение на улсовия VІ.44 и VІ.45 от посоченото по - горе решение по ОВОС, като за резултатите от проучванията да се уведоми риосв, гр. Благоевград в срок от два месеца.
  • За отговорник по изпълнението на дадените с протокола предписания е посочен изпълнителния директор на дружеството.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид неизпълнение на четири от условията поставени в решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на министъра на околната среда и водите ще бъде съставен акт за неизпълнение на условия в решението по ОВОС. Обекта подлежи на следваща проверка през 2011 г. За изпълнение на дадените при проверката предписания ще бъде извършен последващ контрол, при необходимост на място и/или по документи.