Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Бистрица 2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д за извършена проверка на “Производствена площадка ” на “Бистрица 2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев и “БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев и Концесионна площ за добив на подземни богатства “Марчево”

На основание Заповед №61/12.04.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 21.04.2010 г. се извърши проверка на място на “Производствена площадка” на “Бистрица 2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев и “БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев и Концесионна площ за добив на подземни богатства “Марчево”. Обектите се намират северно от моста над река Места и пътя Гоце Делчев – Сатовча. Проверката е комплексна, във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- ТМСИ, експлоатирана от „Бистрица 2002” ЕООД;

- Ремонтна работилница, експлоатирана от „Бистрица 2002” ЕООД;

- Бетонов център, експлоатиран от „БКС” ЕООД;

- Асфалтосмесителна инсталация, експлоатиран от „БКС” ЕООД;

- Концесионна площ “Марчево, с концесионер „Бистрица 2002” ЕООД .

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

Съставени са два броя констативни протоколи, за да има по голяма яснота и разпределение отговорностите между двете дружества стопанисващи обектите.

3.1. Компонент “Води”
 • ТМСИ - проверката е във връзка с контрол на условията в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 400596/09.11.2006г. Инсталацията работи, отпадъчните води се утаяват във втори утаител. Същият е с незапълнен обем, няма заустване в р. Места. Извършено е контролно пробовземане през м. юни 2009 г. Резултатите от емисионния контрол показват, че се спазват индивидуалните ограничения в разрешителното. Въз основа на  резултатите от проведен собствен мониторинг през м. април 2009 г. е прекратена месечната санкция наложена през 2006 г. за нарушаване на емисионните норми.
 • Бетонов център - от 6 месеца функционира рециклиращо съоръжение за остатъчни количества бетонови разтвори и отпадъчни води от измиване на бетоновози и води от площадката. Технологията е безотпадна. Разделените съставни части на бетоновия разтвор (пясък, чакъл, циментов разтвор) се ползват повторно. Няма заустване на отпадъчни води в други приемници. Същите се ползват оборотно.
3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
 • ТМСИ – от налични 2 бр. инсталации, към момента работи една от тях. За инсталациите се прилагат изискванията на чл.70 ал.7 от Наредба № 1 за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при обработка /натрошаване, класифициране, пресяване и др./ на твърди прахообразни материали (ДВ бр.64 от 2005 г.) чрез навлажняване на суровия материал.
 • Асфалтосмесителна инсталация – на площадката е монтирана 1 бр.инсталация, в момента не работи. Спазват се изискванията за извършване на собствен мониторинг по чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Констатира се изпълнение на дадени предписания от предходни проверки.
3.3 Компоненти “Земни недра” “Земи и почви”
 • “Бистрица 2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев притежава концесия за добив на инертни материали - пясъци и чакъли “Марчево”. Не се констатират отклонения от съгласуваният годишен проект за 2010 г. Добив не се извършва, няма нарушени терени. Извършва се собствен мониторинг по подсистема “Земни недра”. Попълнени са информационни карти.
3.4 Фактор “Отпадъци”
 • ТМСИ и Ремонтна работилница - от ремонтната работилница и инсталациите за преработка на инертни материали се отделят отпадъци от черни метали. Същите се предават за последващо третиране на фирми с разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86 от 2003г.). Констатира се наличие на отработени масла и абсорбенти замърсени с масла. Формираните битови отпадъци от работещите на площадката се извозват от сметосъбиращата фирма за града. Генерираните на площадката отпадъци, не са класифицирани по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците /ДВ бр.44 от 2004г./
 • Бетонов център и асфалтосмесителна инсталация - не се генерират отпадъци. Функционира съоръжение за рециклиране на остатъчни количества бетонови разтвори.
3.5 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
 • Проверката е във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) 1907-2006 REACH. “БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев е извършило предварителна регистрация като “производител” на калциев дехидроокис CaH2O3.. Представен е информационен лист за безопасност. За веществата ползвани при производството на асфалтови и бетонови смеси дружеството е със статут “потребител по веригата”.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Ежегодно да се представя справка в РИОСВ-Благоевград, за работните часове и количествата произведени асфалтови смеси от сезонната работа на асфалтосмесителната инсталация. Да се спазват изискванията за периодичност на собствените измервания по чл.31 от Наредба № 6 (ДВ бр.31 от 1999 г.).
 • Да се внесат работни листове за класификация на отпадъците генерирани на площадката, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр.44 от 2004г.) в определен срок. Да се спазват изискванията за предаване на отпадъци за последващо третиране на лица притежаващи необходимите документи по чл.12 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
 • Предписанията са свързани с изпълнение на изискванията на Регламент REACH. За веществата, за които дружеството ”БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев е “потребител по веригата” да бъдат изискани от производителите/доставчиците документи, удостоверяващи извършването на предварителна регистрация. Да се представи информация за употребяваните през 2009 г. химикали, както и да се създаде и поддържа досие на фирмата.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.