Съдържание

Посетители

В момента има 339  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Беласица” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Беласица” АД - гр. Петрич

 

На основание заповед №111/30.06.2010 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 09.07.2010 год. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Беласица” АД, находяща се в гр. Петрич, ул. “Места” №22. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания определени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • ПКЦ;
  • Участък „Леярен”;
  • Цех „Галваничен”;  
  • ПСОВ;
  • Складови помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • Складови помещения за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани емисии от горивни източници – ПКЦ; относно горивните източници дружеството спазва изискванията за периодичен емисионен контрол на вредните вещества , изпускани в атмосферния въздух. Не е установено нарушаване на ;нормите за допустими емисии прилагани за горивни инсталации;

Организирани емисии от производствена дейност: относно участъци ”Леярен” и „Галваничен” дружеството спазва изискванията за периодичен емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма нарушени норми за допустими емисии, прилагани за горепосочените дейности;

Относно дейността „нанасяне на покрития върху метали” спазват се изискванията за ежегодно представяне на информация за количествата използвани органични разтворители. За 2009 год. е декларирано разход на органичен разтворител под ПСКР съгласно Наредба №7 (ДВ, бр.96/2003г.).

3.2 Компонент «Води»

ПСОВ към „Галваничен цех” работи нормално и се поддържа в добро състояние. Спазват се изискванията за извършване на периодичен собствен мониторинг. Води се лабораторен дневник за резултатите отежедневния контрол на показател „рН”. Нормите за заустване на отпадъчни води в градска канализация се спазват.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-090-3/ 10.11.2008. год. и Регистрационен документ № 01-РД-87-0 съгласно изискванията на ЗУО.

Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението, като опасните отпадъци се събират разделно, на закрито и са с ограничен достъп и наличие на съответните надписи .

Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9. Отпадъците се предават на фирми въз основа на сключени договори. Спазват се изискванията за представяне на годишнвите отчети в определения срок.

Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH и произтичащите от него задължения на дружеството като потребител по веригата на химични вещества и препарати.

Спазват се изискванията за водене на кореспонденция с доставчиците относно документацията за извършена предварителна регистрация на употребяваните вещества, попадащи в обхвата на REACH.

Установено е пропуск в подадената информация в РИОСВ относно количествата цветни метали употребявани през 2009 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Дадено е предписание за представяне в РИОСВ-Благоевград на актуализирана информация за употребяваните през 2009 г. химикали и препарати във формат съгласно предоставения по време на проверката образец;
  • Дадено е предписание за създаване и поддържане на досие на дружеството, произтичащо от статуса му, съгласно Регламент REACH.

 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.