Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

 

На основание заповед № 142/09.08.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.08.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в град Банско, ул. “Цар Симеон” № 82, експлоатиран от “ЗТА” АД - гр.Банско. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • дейности с употреба на органични разтворители (прахово покритие върху метал и лакопокритие) ;
  • дейности по нанасяне на галванопокрития ;
  • пречиствателна станция за отпадъчни води;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

В РИОСВ Благоевград е представен Доклад за извършени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от цех “Галванопокрития”. Съгласно предоставените протоколи не се нарушават нормите за допустими емисии, съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2005г. При повърхностна обработка на детайлите от метал се нанасят прахови покрития, както и лакопокрития, които съдържат органични разтворители. Съгласно представената „Декларация” в РИОСВ - Благоевград не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители за дейността „Нанасяне на покрития върху метал”, съгл. Наредба №7/2003 г.

3.2 Компонент «Води»

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор, като операторът има задължение за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършените собствени измервания през 2010г. показват, че няма отклонения от нормите съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в Приложение № 1 към сключения договор. Пречиствателната станция за отпадъчни води работи нормално, води се лабораторен дневник. Обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за контрол на емисии на опасни вещества в отпадъчните води. Взета проба отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване в канализационната мрежа на гр. Банско.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-181-0/ 09.10.2008 г. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове.

Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Представени са договори за предаване на отпадъци на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок - до 31.03.2010г. Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи съдове, обозначени с надпис «опасен отпадък», кода и наименованието на отпадъка, в закрити помещения с ограничен достъп.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси класифицирани като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “ЗТА” АД притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.
4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да се спазват изискванията за провеждане на СПИ. Резултатите от проведените такива да се представят по реда и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.).
  • Ежегодно до 31.03. да се декларира за предходната календарна година консумацията на органични разтворители използвани в производствената дейност.
  • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH.
  • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените химикали и смеси за периода 01.10.09 - 31.08.10 г. 
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.