Съдържание

Посетители

В момента има 618  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Дамяница” АД - с Дамяница

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Дамяница” АД - с. Дамяница
   

На основание заповед № 171/28.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.10.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Винарна с.Дамяница”, находящ се в с.Дамяница, експлоатиран от “Дамяница” АД – с.Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • хладилни инсталации
 • пречиствателна станция за отпадъчни води
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати
 • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Относно организирани емисии от горивни източници - 1 бр. котел с топлинна мощност 0.3 МВт- извън обхвата ;за контрол на норми за допустими емисии чрез измерване, съгласно Наредба №1/2005 г.

Относно организирани емисии от производствена дейност - няма.

Относно хладилни инсталации, съдържащи повече от 3 кг хладилни агенти, на обекта се експлоатират четири броя. Съгласно представените досиета на инсталациите за 2009г. и 2010 г. е осигурена необходимата периодичност на проверките за наличие на херметичност в системите. Проверките са извършени от лице, притежаващо необходимия документ за провоспособност.

Досиетата на хладилните инсталации съдържащи 16 и 32 кг фреон R407С не са прономеровани и прошнуровани, но се водят в необходимия формат.

Предписание, дадено с изх. № 66/08.01.2010 г. е изпълнено в срок, вх. № 268828.01.2010 г. на РИОСВ Благоевград.

3.2. Компонент «Води»

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчните води. Съществуващата ПСОВ работи, извършва само механично пречистване. Няма монтиран дебитомер за измерване на заустваното водно количество. Дружеството има проект за монтиране на нова ПСОВ, с биологично пречистване, но проекта още не е реализиран.

Пречиствателната станция за отпадъчни води работи, извършва механично пречистване. Води се лабораторен дневник, като ежедневно се отразяват показанията за показателя «рН», който не винаги е в нормата при извършен контрол от РИОСВ. Обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за контрол на емисии на опасни вещества в отпадъчните води за 2010г.

Отпадъчните води от обекта се заустват в отводнителен канал, съгласно издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от Басейнова дирекция ЗБР Благоевград , като дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършените собствени измервания през 2010г. показват, че има отклонения от ИЕО (индивидуални емисионни ограничения) съгласно заложените норми на разрешителното.

По време на проверката е взета проба отпадъчни води от изходна шахта на ПСОВ, преди заустване в отводнителен канал, отвеждащ водите в р.Струма. Има отклонение от нормите за показателя «рН», за което е дадено предписание.

3.3 Фактор «Отпадъци»

За обекта има заверени работни листове за отпадъци. При проверката се установи, че същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и складове.

На обекта се извършва единствено “временно съхраняване на генерираните от дейността отпадъци”.

Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци. С последното изменение на ЗУО, дружеството отпадна от разрешителен режим.

Отчетната книга за отпадъците се води редовно. Отпадъците се предават на дружества с разрешителни за дейността, въз основа на договор.

На обекта се генерират опаковки, замърсени с опасни вещества и до момента на проверката не извършена класификация на отпадъка по реда на Наредба №3 (Дв, бр.41/2004г). Дружеството членува в “Екобулпак”.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

При проверката е установено, че дадените предписания с КП № 86І14/22.10.2009г. в част ”ОХВ и РУ”, са изпълнени.

Наличните ОХВ на обекта се съхраняват в склад за технологични материали, с изключение на натриева основа, която е в отделен склад. В склада се съхраняват и количества на вещества и смеси, за които не е ясно дали попадат в групата на веществата, които се използват в хранителни продукти и какъв е техния химичен състав. За ОХБ има налични ИЛБ.

Във връзка с констатациите са дадени предписания на основание чл.26 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с изменение и допълнение).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извършва ежедневен контрол на показателя «рН» с по-голяма честота на замерване, имайки предвид допустимите стойности в разрешителното.
 • Досиетата за хладилни инсталации, съдържащи 16 и 32 кг фреон R407С да се прономероват и прошнуроват, като се включат и проверките за херметичност, извършени за периода 2008-2010г.Срок-постоянен
 • да се спазва срока от 15 февруари всяка година, за представяне на информация за предходна година по представеното приложение №6 при проверката.
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените опасни химични вещества (ОХВ) и смеси за 2008, 2009 и 2010г. Срок 31.12.2010 г.
 • Дадено е предписание във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH. Срок 31.12.2010 г.
 • Да се представи в РИОСВ списък на смесите, които се съхраняват в склад ”Технологични материали” и се използват само като добавки към хранителни продукти и които попадат в обхвата на регламента за безопасност на храните (ЕО/№178/2002г.) Срок 20.10.2010 г.
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград необходимите документи по реда на чл.7 ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците за отпадък с код 150110*. Срок-30.10.2010г.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.