Съдържание

Посетители

В момента има 555  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Вента ” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Д О К Л А Д


за извършена проверка на „ВЕНТА” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово


На основаниезаповед № 67/27.04.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.05.2010 г. беше извършена проверка на място на обект „Вента ООД” ООД , находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, собственост на “Вента ООД” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех „Багрилен”
  • парокотелна централа
  • пречиствателна станция за отпадни води към цех „Багрилен”
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент "Атмосферен въздух" 

Дружеството експлоатира парокотелна централа за подаване на топлоносител (пара) към цех «Багрилен». ПКЦ разполага с два броя котли. Котел тип “MULTIPAK 4.5” е с топлинна мощност 3.4 МВт и подлежи на контрол по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Дружеството провежда собствени периодични измервания (СПИ) по реда и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.). На котела е наложена текуща месечна санкция за неспазване на нормите на допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух. За котел тип “BEVERLEY” не се представят технически характеристики по паспортни данни относно топлинната му мощност.

 

3.2.  Компонент "Води" 

Отпадъчните води от цех „Багрилен” се третират в ПСОВ. Поради настъпили юридически промени през 2009 г. не е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води след ПСОВ, съгласно сключения договор с „В и К” ЕООД, гр. Благоевград. Подготвено е възлагателно писмо до РЛ-Благоевград към ИАОС-София за изпълнение на собствения мониторинг на отпадъчните води за 2010 г. Резултатите ще бъдат представени в РИОСВ- Благоевград.

 

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и препарати класифицирани, като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.). В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС), дружеството не изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати”, поради промяна в юридическите обстоятелства. Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

 

3.4.  Фактор "Отпадъци" 

Генерираните отпадъци от дейността се събират разделно, но местата не са обозначени със съответния код на отпадъка. “Вента ООД” ООД не води отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Не се водят отчетни книги и не са представени годишни отчети за 2009 г. в РИОСВ- Благоевград. Дружеството не притежава утвърдена фирмена програма по чл. 29 от ЗУО (персонала е 10 човека), както и не заплащало продуктова такса “опаковки” за внесените (придобити) опаковки. До момента не извършвано почистване на утайки от ПСОВ.
  

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазва периодичността за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества от котел тип “MULTIPAK 4.5”, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии и да се представи информация по паспортни данни за топлинната мощност на котел тип “BEVERLEY”.
  • Поставени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH за изискване на документация, удостоверяваща извършването на предварителна регистрация, за всяко употребявано вещество, което попада в обхвата на REACH и да бъде проверен списъка на веществата - кандидати за включване в Приложение XIV на REACH, за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните от фирмата препарати. Поставено е  предписание да се предостави в РИОСВ-Благоевград информация за употребените през 2008 г. и 2009 г. химични вещества и препарати (на електронен и хартиен носител).
  • Да се представят за заверка отчетни книги по отпадъци и декларация  за внесените (придобити) опаковки за периода 01.01.2007 - 30.04.2010 г., както и да се представят копия от платежни документи, удостоверяващи плащането на дължимата продуктова такса „опаковки”.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди,
серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните
газове от съответните енергийни и производствени (технологични и
вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или
неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с
промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на
фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на
Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и
информацията за управлението на дейностите по отпадъците
.

6.    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно
съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

<!--[if !supportLists]-->7.             <!--[endif]-->При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

<!--[if !supportLists]-->8.             <!--[endif]-->Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за
последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на
територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
(приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и
продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.