Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Булс ООД” ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д 

  

за извършена проверка на „БУЛС - ООД” ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед № 191/21.10.2010 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.11.2010 г. беше извършена проверка на място на фабрика за обработка на животински кожи от дребен рогат добитък, собственост на “Булс - ООД” ООД, с местонахождение с. Тополница, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, определени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

 

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на предписания дадени с писма и/или предходни проверки.  

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

„Булс - ООД” ООД е кожарска фабрика, специализирана в обработката на животински кожи – първична и вторична -  от дребен рогат добитък. Дейността се извършва в 2 бр. производствени цеха, на една площадка в землището на с. Тополница, общ. Петрич. При проверката е установено, че не се извършва дейност поради липса на поръчки. Средно на месец фабриката работи около 5 – 10 дни.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:  

  • цех за първична обработка на кожи (дъбене);
  • цех за вторична обработка на кожи, вкл. изсушаване, опъване, финиширане и пресоване;
  • складове за съхранение на химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

 

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани емисии в цеха за първична обработка на кожите няма. За производствени нужди – захранване на барабаните за дъбене се получава топлоносител от 1 бр. бойлер на ел.ток. Котлето, използващо като гориво дърва не се използва.

Организирани емисии от производствени дейности - 2 бр. въздуховоди от 2 бр. машини за финиширане на естествени кожи. Използваните продукти за финиширане съдържат по-малко от 20 % органични разтворители, а вискозитета им се регулира с вода. Инсталацията за нанасяне на покрития (финиширане) върху кожи попада в обхвата на Приложение № 1 към Наредба № 7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.). Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград с вх. № 586/23.02.2010 г. Декларация за вида и количествата на използваните продукти за финиширане през 2009 г., не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР) съгласно т.13 на Приложение № 2 към таблица 1 на Наредба № 7/2003 г. За изсушаване на обработените кожи се използват 2 бр. сушилни затворен тип.

Предписанията, дадени при предходна комплексна проверка (КП № 06-14/08.12.2009 г.) са изпълнени в срок.

3.2. Компонент «Води»

Производствени оtпадъчни води се формират основно от цеха за дъбене (първична обработка). Отпадъчните производствени води се заустват в канализационната мрежа на с. Тополница с обща септичната яма. Утаителят е почистен от мазнини. Дружеството не извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, дадено като предписание на РИОСВ – Благоевград с КП № 19 – 08/12.06.2008 г. и КП № 06 – 14/18.12.2009 г. При проверката е представено възлагателно писмо до РЛ – ИАОС за извършване на физикохимичен анализ, но до момента няма резултат.

Дружеството не е уведомило РИОСВ-Благоевград за продължителният престой на производственият цех.

Дружеството не изпълнява предписания на РИОСВ-Благоевград относно обстоятелства, имащи значение за опазване качеството на водите, с което нарушава задълженията си по ЗООС и Закона за водите.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-35 - 0/26.04.2006 г. за временно съхранение на мястото на образуване на следните отпадъци с кодове: 040101; 040106; 040108; 150102; 150104 и 150105.

Представена е 1 бр. отчетна книга за генерираните на обекта отпадъци. Представеният договор с «ЕТБ» ООД за предаване на отпадъците е с изтекъл срок – 26.05.2010 г. В момента на проверката на обекта не се констатираха отпадъци. Всичките са предададени на «ЕТБ» ООД.

От дейността на обекта се генерират луминисцентни лампи, които се съхраняват на закрито.

В РИОСВ – Благоевград са представени и годишни отчети за количествата образувани производствени отпадъци през 2009 г., но същите са върнати за преработка.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, дружеството се класифицира като потребител по веригата. Дружеството не използва вещества от кандидат-списъка за включване в Приложение XIV на REACH и не употребяват вещества, за които има наложена регистрация.

Използваните опасните химични вещества се съхраняват съгласно изискванията, дадени в Информационните листове за безопасност (ИЛБ).

Дружеството употребява и детергенти, които до този момент не са декларирани.

На дружеството е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 2-08/11.06.2010 г. за неизпълнение на предписания, дадени с КП № 06-14/08.12.2009 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент ”Атмосферен въздух” :

  • Да се представи в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на използваните продукти за финиширане на кожи, използвани през календарната 2010 г. под формата на Декларация съгласно приложеният образец.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” :

  • Да бъде подадена в РИОСВ – Благоевград информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси на хартиен и електронен  носител под формата на Таблица 2.
  • В изпълнение на задълженията по чл. 36 на Регламент REACH да бъде създадено и поддържано досие на дружеството, съдържащо цялата налична информация, която се изисква за изпълнение на задълженията му съгласно регламента. За създаването на това досие РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. 

Относно фактор „Отпадъци”:

  • Отпадъците, генерирани от дейността на обекта да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци, регистрационни документи и/ или комплексно разрешително.

Относно компонент „Води”:

  • Да се извършва собствен мониторинг на отпадъчни води, зауствани в канализацията на с. Тополница (минимум 2 пъти/ годишно) – по време на работа на цеха за дъбене, по следните показатели: Ph, НРВ, ХПК, фосфати, сулфиди. Лабораторните протоколи да се изпращат в РИОСВ – Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.