Съдържание

Посетители

В момента има 282  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Благоустройствени строежи” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на„Благоустройствени строежи” ООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед № 188/18.10.2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 27.10.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Производствена база”, находящ се в с. Изгрев, община Благоевград, експлоатиран от “Благоустройствени строежи” ООД - гр. Благоевград. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания регламентирани в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • ТМСИ
  • асфалтосмесителни инсталации
  • бетонов център
  • автомивка
  • складови помещения и инсталации за съхранение на опасни химични вещества и препарати, горива и смазочни масла
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - няма.

Емисии от производствени процеси - дружеството осъществява дейности с организирани източници на емисии - асфалтосмесителна инсталация, за която има задължение да провежда собствени измервания на вредните вещества, съдържащи се в изходящите газове. Инсталацията е съоръжена с необходимите пречиствателни съоръжения, за които се води дневник за извършените дейности по поддръжка и ремонт и се осигурява функционирането им.

Спазват се сроковете относно периодичността на извършване на собствените измервания. Установеното /при последното измерване/ нарушаване на нормата за допустими емисии на прах като емисионен дебит не води до замърсяване на атмосферния въздух над допустимите нива извън границите на работната площадка.

Дружеството спазва сроковете за изпълнение на предписанията, дадени  при предходни проверки.

3.2. Компонент «Води»

Производствената база разполага с пречиствателни съоръжения (утаители) за пречистване на отпадъчните води от производствена дейност, като след пречистването последните се ползват оборотно. Утаителите се поддържат в добро състояние.

Дружеството има съответните разрешителни за заустване и водовземане, актуализирани след дадено предписание от предходна проверка. Спазва се схемата на пробовземане, като дружеството извършва собствен мониторинг и резултатите се предстявят в РИОСВ своевременно.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-080-3/ 29.05.2009 г. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове.

Отпадъците се съхраняват на определените за целта места, като опасните отпадъци се съхраняват в подходящи съдове, обозначени с надпис «опасен отпадък», кода и наименованието на отпадъка, в закрити помещения с ограничен достъп.

Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Отпадъците се предават на фирми съгласно договори. Годишните отчети за количествата образувани отпадъци са представени в РИОСВ-Благоевград в законоустановения срок - до 31.03.2010г.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

В производствената си дейност дружеството използва и съхранява химични вещества и смеси класифицирани като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

За употребяваните в процеса на производство химични вещества и смеси дружеството притежава информационни листове за безопасност, като два от тях не съответстват на новите нормативни изисквания.

Съхранението на всички използвани смеси е организирано в четири склада, съгласно изискванията, дадени в съответните информационни листове за безопасност.

За цистерната за съхранение на битум са изградени необходимите бетонови подложка и обваловка, които да ограничават евентуални разливи.

Складът за съхранение на ГСМ е в добро състояние.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията на Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.) за провеждане на СПИ относно сроковете за периодичност на измерванията.
  • Дадено е предписание за изискване от доставчиците на актуални ИЛБ относно определени смеси и представянето им в РИОСВ.
  • Дадено е предписание във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH относно обособяване на собствено досие за вида и количествата на използваните химични вещества и смеси.
  • Дадено е предписание да се обособи помещение с необходимия капацитет за съхранение на отпадъчните флуоресцентни лампи.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.