Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Белар Антик” ООД - гр. Разлог

  

На основание заповед № 190/21.10.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.11.2010 г. беше извършена проверка на място на фабрика за производство на мебели, собственост на “Белар Антик” ООД, намиращи се в гр. Разлог на ул. Баненско шосе. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, определени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

 

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на предписания дадени с писма и/или предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

„Белар Антик” ООД е предприятие, специализирано в производството на мебели, без столове, предназначени за износ и за вътрешния пазар. Дружеството изпълнява и индивидуални поръчки.

 • Извършена е проверка на следните инсталации и дейности: 

  • цех „Лакозаливен”;
  • дърводелски цех;
  • цех „Опаковки”;
  • парокотелна централа (ПКЦ);
  • складове за съхранение на химични вещества и смеси;
  • складове за съхранение на отпадъци.

  3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.  

  3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

  Организирани емисии от горивни източници – дружеството разполага със собствена ПКЦ, в която са разположени 2 бр. котли,изгарящи отпадъчен дървен материал – дървени изрезки и трици. В режим на експлоатация е котел тип „KARA” с мощност 0,9 МВт. Другият котел „KARA тип KAD 8675 с мощност 1,45 МВт е в готовност за въвеждането ми в режим на работа при възникване на такава необходимост.

  При проверката не се представят дневници, отразяващи работният режим на котлите. Горивните източници попадат в обхвата за контрол чрез измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба № 6/1999 г. Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2008 г. и са валидни за 2008 и 2009 г.

  Организирани емисии от производствени дейности - емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от употребата на продукти за нанасяне на покрития върху дървени повърхности в цех „Лакозаливен”. Дружеството разполага с 12 бр. камери за нанасяне на покрития, към момента на проверката работят 10 бр. Технологичното време за нанасяне на покритията е 7ч от 8-часов работен ден. С това се спазват изискванията на чл. 15, ал.3 от Наредба № 1/2005 г., а именно при масов поток по-голям от 0,5 кг/ч на източниците на емисии на органични вещества, последните да не се изпускат повече от 8ч/денонощие. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на източниците на емисии на вредни вещества – ЛОС са извършени през 2009 г. и са валидни за 2009 и 2010 г.

  Eмисии на прахообразни вещества - спазват се изискванията за товарене, разтоварване, транспортиране и съхранение съгласно чл.70 от Наредба № 1/2005 г.

  Предписания от предходна комплексна проверка (КП № 70-14/27.08.2009 г.) – всички са изпълнени в срок.

  3.2. Компонент «Води»

  Във връзка с издадено разрешително № 43110017/22.01.2008 г. за заустване на отпадъчни води (битово - фекални) в р. Изток, дружеството извършва собствен мониторинг с четота на пробовземане 1 път/6 месеца. В РИОСВ – Благоевград е внесен с вх. № 1522/30.04.2010 г. протокол от изпитване на лаборатория по екология към «КЦМ» АД, гр. Пловдив. Резултатите от последния показват спазване на индивидуалните емисионни норми (ИЕО) съгласно издаденото разрешително за заустване.

  При проверката се представя и протокол от изпитване по описа на «Евротест - контрол» ЕАД. Резултатите от проведения физико-химичен анализ показват спазване на ИЕО, определени в разрешителното.

  3.3 Фактор «Отпадъци»

  Дружеството притежава Решение № 01-ДО-215/11.09.2009 г. за съхранение, транспортиране и оползотворяване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци.

  Условията в издаденото разрешително относно съхранение, транспортиране и оползотворяване на генерираните отпадъци се изпълняват. Предаването на отпадъци за последващо третиране се извършва въз основа на сключени писмени договори с лица, притежаващи необходимите документите по чл.12 от Закона за управление на отпадъците.

  Относно изискванията за отчетност на генерираните на площадката отпадъци, дружеството води две отчетни книги. В РИОСВ – Благоевград са представени и годишни отчети за количествата образувани производствени отпадъци. Ежемесечно се представят и справки – декларации за пуснатите на пазара опаковки и копия от платежни нареждания за платена продуктова такса към ПУДООС. При предаване на опасни отпадъци се оформят транспортни карти.

  3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

  В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и смеси  класифицирани, като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС  (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.). Последните се съхраняват съгласно условията за съхранение, отбелязани в информационните листове за безопасност в централен склад за химикали.

  По отношение на набавянето на документи, удостоверяващи наличието на предварителна регистрация на веществата, влизащи в състава на употребяваните смеси и попадащи в обхвата на Регламент /ЕО/ № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH, дружеството среща затруднения в комуникацията с доставчиците им

  Предписанията, дадени при предходна комплексна проверка (КП № 70-14/27.08.2009 г.) са изпълнени в срок.

  4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  Относно компонент ”Атмосферен въздух” :

  • Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на изходящите димни газове от източниците на емисии  - ПКЦ за проверка спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ)  съгласно чл. 11 и чл. 21 от Наредба № 1/2005 г. Резултатите от извършените СПИ да се представят с „Доклад” съгласно чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. не по-късно от един месец след извършване на СПИ.
  • Да се въведат и водят  дневници за работния режим на котлите в ПКЦ, отразяващи работните часове, изразходвано гориво, дейности по поддръжка.
  • Да се спазват изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба № 7/2003 г.,а именно: ежегодно до 31.03 на текущата година да се представя в РИОСВ – Благоевград Декларация за вида и количествата на използваните продукти за нанасяне на покрития за производството на мебели през изтеклата година.

  Относно фактор  „Опасни химични вещества и управление на риска” :

  • Да бъде подадена в РИОСВ – Благоевград на хартиен носител информация за употребяваните през 2009 г., както и през 2010 г. химични вещества и смеси. Да продължи набавянето от доставчиците на документи, удостоверяващи извършването (от производителите или вносителите) на предварителна регистрация на веществата, влизащи в състава на употребяваните смеси и попадащи в обхвата на Регламент REACH. Копие от тези документи да бъде изпратено в РИОСВ – Благоевград.
  • Да бъде проверен списъка с веществата – кандидати за включване в Приложение XIV на REACH за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните смеси или употребата им в самостоятелен вид. За резултата РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да бъде осигурен на работниците достъп до наличната на обекта информация съгл. чл. 31 и чл. 32 на REACH за веществата или смесите, използвани от тях или на чието въздействие са изложени.
  • В изпълнение на задълженията по чл. 36 на Регламент REACH да бъде създадено и поддържано досие на дружеството, съдържащо цялата налична информация, която се изисква за изпълнение на задълженията на дружеството съгласно регламента. За създаването на това досие РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.

   5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

  За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

  За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.