Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански  

На основание Заповед №77/28.04.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.05.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Примо Трейд” ЕООД, находяща се в град Сандански, Главен път Е79, м. Друма. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех за месни заготовки;
  • цех за месни разфасовки;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта се експлоатира 1бр. блокова хладилна инсталация със съдържание на хладилен агент R404A (ФПГ). Инсталацията обслужва 2бр. минусови хладилни камери и 1бр. плюсова хладилна камера.

Представено беше досие на системата, отразяващо извършените проверки за херметичност на инсталацията. Досието се поддържа съгласно изискванията на чл.30, ал. 2 от Наредба за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ПМС №336/2008г.). От досието е видно, че не са установени пропуски по системата. В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет за хладилните инсталации, съгласно изискванията на чл. 38 от цитираната наредба.

При проверката не беше представен документ за правоспособност на лицето извършващо проверките за херметичност.

3.2. Компонент «Води»

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката се заустват в канализационната мрежа на “Увекс” ЕООД, гр. Сандански въз основа на сключен договор.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от извършваните изпитвания са представени в РИОСВ – Благоевград. Резултатите показват, че се спазват нормите определени в договора  за заустване.

Пречиствателното съоръжение – мазниноуловител се поддържа в добро експлоатационно състояние, като се почиства ежедневно.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност. В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Примо Трейд» ЕООД, притежава и документи от доставчиците на химикали, удостоверяващи съответствието им с изискванията на REACH.

Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в съответствие с изискванията за съхранението им отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

3.4. Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава регистрационен документ за дейностите транспортиране (Т) на отпадъци и временно съхранение (ВрС) на генерираните от неговата дейност отпадъци.

При проверката се установи, че дейностите по транспортиране и временно съхранение се извършват на площадката, която е обект на настоящата проверка.

Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр. 95/2004г.). Представени бяха договори за предаване на генерираните на обекта отпадъци. При предаване на опасни отпадъци се  попълват транспортни карти по приложение №4 на Наредба №9. Всички генерирани от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват разделно.

На обекта не се констатира замърсяване с отпадъци.

Годишните отчети за отпадъците за 2010г. са представени в РИОСВ-Благоевград в законоустановения срок. За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • да се спазват изискванията на чл.30, ал.1 и ал.2 от Наредба за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове  (ПМС №336/2008г. обн. ДВ, бр. 3/2009г.)
  • да се представи в РИОСВ-Благоевград копие от документа за правоспособност на лицето извършващо проверките за херметичност.
  • протоколите с резултатите от собствения мониторинг да се представят  РИОСВ-Благоевград в 14-дневен срок от получаването им от изпитващата лаборатория.
  • да се подаде в РИОСВ-Благоевград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на таблица 1, предоставена при проверката.
  • в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP, да бъдат изискани от доставчиците актуални информационни листове за безопасност. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.