Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Крисмар” ЕООД – гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Крисмар” ЕООД – гр. Сандански

На основание заповед № 84/03.04.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.04.2012 г. беше извършена проверка на място на „Цех за обработка на мрамор“, находящ се в с. Струмяни, собственост на “Крисмар” ЕООД – гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1.  Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на площадка, находяща се в Промишлената зона на с. Струмяни. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води –  утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини в цеха и при отмиване на твърдите частици се заустват в р. Струма въз основа на издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120010/30.10.2007 г. Съгласно изискванията на издаденото разрешително дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2011г. са представени два броя Протоколи от изпитване, като е спазена честотата на пробовземане, която е на шестмесечие. Резултатите от извършения физикохимичен анализ показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване. Към момента на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Изпълнено е предписание за почистване на замърсена площ извън производствената площадка, дадено при предишна проверка. Не са констатирани нарушени или замърсени терени вследствие на извършваната дейност по обработка на скални материали на производствената площадка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство. са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.