Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №151/06.06.2012 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.06.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „БКС” ЕООД, находяща се в м. „Мочура”, землище на град Гоце Делчев.

Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • асфалтосмесителна инсталация;
 • бетонов център;
 • рециклиращо съоръжение за остатъци от бетонови разтвори;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е строителство на сгради, съоръжения и пътища, като част от тази дейност е производството на асфалтови и бетонови смеси, циментови и варови разтвори. Производствената дейност се извършва на една площадка.

3.1.  Компонент Атмосферен въздух

Дружеството експлоатира асфалтосмесителна инсталация тип „SIM EASYBATCH- I604”, с производителност 90 тона/час. Асфалтосмесителят е съоръжен с пречиствателно съоръжение тип ръкавни филтри, които се почистват от „Санимпекс-сервиз“ООД гр.София въз основа на сключен договор, представен при проверката.

Асфалтовите бази подлежат на контрол съгласно чл.27, чл.11 и чл.17 от Наредба №1/2003 г.(ДВ, бр.64/2005 г.) чрез измерване. Последните собствени периодични измервания са извършени през 2010 г. и са валидни за 2010 г. и 2011 г.

Поради топлото и сухо време по време на проверката е констатирано видимо замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани прахови емисии, тъй като не се извършва оросяване на площадката.

Асфалтосмесителя работи от 11.04.2012 г. съгласно представения дневник. Дадени 2 бр. предписания.

3.2.  Компонент Води

От бетоновият център се формират отпадъчни води от измиване на бетоновозите, като водите се рециклират в съоръжение за остатъци от бетонови разтвори. Остатъчната вода се ползва оборотно за разреждане на остатъчния бетон в бетоновоза. Няма заустване на води от съоръжението.

Площадковите води се отвеждат в утаители към ТМСИ, разположена на площадката, с издадено разрешително на Бистрица“ ООД, № 43120050/10.08.2011 г,за заустване на отпадъчни води в р.Места.

3.3.  Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Отчет на направените с КП № 11-06 от 06.04.2011 г.: двете направени предписания са изпълнени с писмо вх.№ 1654/12.05.2011г. са внесени исканите справки.

При проверка на място се констатира: Битумната смес се съхранява в 3 бр. цистерни по 80 тона всяка.Около цистерните е изградена обваловка, не са констатирани разливи.

Цимента се съхранява в два силоза, които се пълнят от циментовози.За добавка към цимента се ползва текозим-Н.Същия се съхранява в пластмасови кубове по 1 тон.Текозим-Н се подава чрез помпа на обекта.Не са налични ИЛБ за трите хим. в-ва /смеси на мястото на съхранението им.

Досието по Регламент1907/2006г. REACH се води.Дружеството не е променило вида на използваните химични вещества и смеси и доставчиците си.Дадени 2 бр.предписания.

3.4. Компонент „Земи и почви“

От извършения оглед на площадката се установи наличие на инертни материали около 2 м3, зад оградата в близост до рециклиращото съоръжение за остатъци от бетонови разтвори.Дадено 1 бр. предписание.

3.5. Фактор Отпадъци

Дружеството притежава рег.документ № 01-132-01/24.11.2010 г. за дейност по транспортиране на отпадъци с кодове 170107,170504 и 200301.

Представя се 1 бр. отчетна книга по приложение №2 в която е отразено, че дружеството не е извършвало тази дейност. С вх.№ 766/02.03.2012 г. дружеството е уведомило РИОСВ Бл-град, че през календарната 2011г. не извършвала дейност с отпадъци, включени в горецитирания рег.документ.

От дейността на обекта се генерират метални стружки от струг и метални отпадъци от поддръжка на инсталациите.Същите до момента на проверката, не са класифицирани по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.).Предават се въз основа на писмен договор на »Феникс-Неврокоп» ООД. В същия не фигурират кодовете на отпадъците, съгл. чл.5, ал.2 от ЗУО.

За поддръжката на автопарка се представя договор с ЕТ» Петър Мингов» гр.Гоце Делчев- за гуми, масла и акумулатори. Багерите се обслужват от «Елтрак България лимитид» София. Част от авт.парк се поддържа в Гърция., «Меркури инвест» ЕООД, «Формела моторс»- Г.Делчев, «Никол» ООД, «Пирания 81» ООД-Г.Делчев.Дадено 1 бр. предписание.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • При засушаване и наличие на вятър да се извършва оросяване на товаро-разтоварните площадки и транспортни връзки между отделните инсталации на площадката с цел ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно чл.70, ал.6 от Наредба №1/2003 г.)ДВ, бр.64/2005 г.)Срок: постоянен
 • Да се извършват собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация, съгласно чл.27 ал.1 т.2, ал.4 т.2 (орг.в-ва),чл.11 и чл.17 (канц.в-ва). Резултатите от измерванията да се представят с „Доклад“, съгласно чл.39 от Наредба №6/1999г.(ДВ, бр.31/99г.)Срок: 30.08.2012 г. Отг. За предписанията – Управителя
 • В изпълнение на задълженията, произтичащи от Наредба за реда и начина на съхранение на хим.в-ва и смеси (ДВ, бр.45/2011г.), да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл.9 от същата.Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдена със Заповед №РД-288/03.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите формат за изготвяне.
 • На работната площадка на фирмата при съответните дейности да бъдат налични ИЛБ и инструкции за безапасно съхранение и документиране.Срок за предписанията по ОХВ: 01.09.2012 г.Отг. Управителя
 • Да се почисти мястото заето с инернти материали зад оградата в близост до рециклиращото съоръжение за остатъци от бетонови разтвори и не се допуска подобно нарушение.Срок – постоянен, Отг- Управителя
 • Да се представят в РИОСВ Благоевград необходимите документи по чл.7 ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.44/2004 г.) за металните отпадъци, които се образуват от дейността на обекта.Срок – 06.07.2012 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.