Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Балканстрой” АД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Балканстрой” АД - гр. Разлог

На основание Заповед №273/24.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.09.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Балканстрой” АД, намираща се в град Разлог, ул.”Христо Ботев” №79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • метален цех;
  • арматурен цех;
  • ремонтна работилница;
  • бетонов център;
  • склад за химикали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

В момента на проверката обектът работи на едносменен  режим – петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Организирани източници на емисии от горивни процеси - от 2009 г. ПКЦ с 3 бр. Котли (под 0.5 MW) не работи. За отопление дружеството ползва топлоносител от „Техноууд“ ЕАД, въз основа на сключено споразумение.

Емисии на летливи органични съединения от производствена дейност – от цех “метален“ при извършване на дейност “нанасяне на покрития върху метални повърхности“, съгласно представена в РИОСВ Благоевград Декларация с вх. №810/ 06.03.2012 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители(ПСКР) определена за дейността съгласно Приложение №2 към Наредба №7/2003 г.(ДВ, бр.96/2003 г. с изм. и доп.)

Дружеството е извършило през 2011 г. собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС от цех“метален“.

Резултатите от измерванията са валидни за 2011 г. и 2012 г. (съгласно утвърден Доклад от РИОСВ Благоевград с изх. № 1604(1)/ 9.05.2011г.

Няма нарушени норми за допустими емисии съгласно чл.15 ал.1 от Наредба №1/ 2005 г. (ДВ, бр.64/2003 г.).

С писмо изх. № 2801(1)/06.08.2012 г. е утвърден доклад за извършени СПИ на показателите на шум ,излъчван в околната среда от производствената база на „Балканстрой“ АД - цех “метален“, цех “арматурен“, бетонов център и електроремонтна работилница.

Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум, съгласно Таблица №2 на Приложение №2 към чл.5 от Наредба №6/2006 г. (ДВ, бр.58/2006 г.)

Измерванията са валидни за 2012 г. и 2013 г.(съгл. Чл.27, ал.2 от Наредба №54/2010 г., обн. ДВ, бр.3/2011 г.)

3.2. Компонент Води

Дружеството има сключен договор с “В и К” ЕООД, гр. Благоевград от 29.11.2011 г. и изпълнява изискванията за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа на гр. Разлог.

Производствени отпадъчни води се формират от бетоновия център, разположен на площадката. За 2012 г. е представен протокол от собствен мониторинг, от които се вижда, че се спазват нормите,заложени в договора с ВиК. Пречиствателното съоръжение е открито, видимо се заустват утаени води. 

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията за спазване ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с последни изменения) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

В своята производствена дейност (в металния цех) дружеството употребява следните видове химични смеси: сребърен феролит, грунд за черни метали, алкидни емайллакове, алкидни бои, разредители за алкидни бои, добавки за бетони.

За всички тях дружеството е представило информационни листове за безопасност от производителите на използваните смеси.

Не всички ИЛБ са изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – регламент CLP.

Складът за съхранение на използваните химични смеси в цех“метален“ е в добро състояние, няма разливи, вентилацията работи.

Добавките за бетон се съхраняват в оригинални пластмасови опаковки от 1 м3 в друг склад.

Дадено предписание на основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000 г. с посл. изм.)

3.4. Фактор Отпадъци

От дейността на обекта се генерират отпадъци с кодове 101314, 120101, 120112,120103, 120121, 130205, 150101, 150110, 150202, 200121, 200301, за които има извършена класификация по реда на чл.7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.44/2004 г.) в РИОСВ Благоевград.

За отпадъците има обособени места и съдове за съхранението им, обозначени със съответните кодове. Опасните отпадъци са в склад с ограничен достъп (150110, 150202, 200121).

За предаване на отпадъците дружеството има сключен договор с ЕТ“ Вера Бучкова-Надежда Бучкова“ от 24.02.2012 г. , като в него липсва шестцифрения код на отпадъците, които са предмет на договора (отпадъци от черни и цветни метали, отпадъчни акумулатори, и УМПС).

От 1.02.2012 г. дружеството има сключен договор с „Феникс-Дупница“ ООД, а от 5.06.2012 г. договор №219/5.06.2012 г. с Община Разлог и „Стройинженеринг-94“ ЕООД .

На обекта има 4 бр. отчетни книги за отпадъците (3 бр. заверени на 30.09.2008 г. , 1 бр. на 20.10.2011 г.) , заверени в РИОСВ Благоевград както и по време на проверката.

За предадените опасни отпадъци се оформят транспортни карти по приложение №4 на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.).

Отпадъците, генерирани от „Стройкомерс-96“ ООД се водят в отчетните книги на дружеството.

„Балканстрой“АД има сключен договор и с „Екорек България“ ЕООД от 1.09.2011 г.

Предписанията по констатациите ще бъдат дадени с писмо на РИОСВ Благоевград.

4. Направени предписания, срокове и отговорници.

  • Да се извърши почистване на утаителя и се уведоми РИОСВ Благоевград с писмо. Срок – 14.09.2012 г. Отг.- Изп. Директор
  • На основание изискванията чл.4, и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.), да се извърши оценка на безопасността на съхранение.Документирането на оценката да бъде под формата на утвърден от Министъра на околната среда и водите формат със Заповед №12-288 от 3.04.2012 г..Копие от документираната оценка да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.10.2012 г.Отг. Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.