Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Пирин - Шарлопов Хотелс” ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена планова комплексна проверка  на обект на “Пирин - Шарлопов Хотелс” ООД - гр. Сандански 

На основание Заповед № 120/27.04.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.05.2012 г. се извърши проверка на място и по документи изпълнението на условия и мерки от Решение по ОВОС № БД-01/2006 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за обект „Парк хотел Пирин“ с адрес: гр. Сандански, район „Хидрострой“, № 27, община Сандански, област Благоевград

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екипа експерти посочени в Заповед № 120/2012 г. по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията по време на експлоатацията, поставени в Решение по ОВОС № БД-01/2006 г., вкл. и по изпълнение на плана на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 на ЗООС за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, както и по спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Проверени са 5 бр. условия от решението по ОВОС за фазата “По време на експлоатацията”, както следва:

Условие ІІІ. 1. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали /почистващи и дезинфекционни/ и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.

Условие ІІІ. 2. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС № 254/1999 г. (ДВ, бр. 3/2000 г.).

Условие ІІІ. 3. Да се осигури изпълнението на собствения мониторинг на отпадъчните води за ограничаване на замърсяването на водите с нефтопродукти.

Условие ІІІ. 4. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр.Благоевград.

Условие ІІІ. 5. Препоръчва се предоставянето на допълнителна информация за гостите на хотелския комплекс чрез: обособяване на подходящи места на информационни табла за разположени в региона на Община Сандански защитени територии с тяхното биологично разнообразие и археологически паметници на културата.

Провериха се всички мерки свързани с експлоатацията и посочени в т. ІV – Приложение към Решението по ОВОС:

Мярка 16 - Временното съхраняване на отпадъците да става при спазване на ЗУО и Наредбите към него.

Мярка 17- Отпадъците да се предават само на фирми с Разрешително за дейности със съответния отпадък.

Мярка 18 - Да се осигури създаването на вътрешен ред за събиране и извозване на генерираните отпадъци и неговото ежегодно актуализиране.

Мярка 28 - Обслужващият технически персонал да притежава необходимата квалификация и образование за експлоатация и поддържане на котли ниско налягане.

Мярка 29 - Изгаряното гориво да бъде със съдържание на сяра и други примеси в съответствие с Наредба № 17/1999 г.за “Норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества”.

2.2 “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп. ДВ, бр. 63/2010 г.) както и във връзка със задълженията на дружеството, като «потребител по веригата» на химични в-ва в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

2.3 Фактор „Отпадъци“

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е свързана с предоставяне на хотелиерски услуги.

3.1  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-01/2006 г.:

При проверката се констатира че :

  • Относно изпълнение на поставените уславия в т. ІІІ – по време на експлоатацията, от Решение по ОВОС № БД—01/2006 г. както следва:

Условие ІІІ.1.- изпълнява се - употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специални обособени за целта помещения, които отговарят на изискванията за съхранението им.

Условие ІІІ.2 - изпълнява се - при проверката се представиха 35 бр. досиета на системите за климатични инсталации и 2 бр. досиета на системата за хлади инсталации, съдържащи повече от 3 кг флуорирани парникови газове (R 404 А, R 407 А и R 410 А). Досиетата се водят съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3/2009). Проверките за херметичност се извършват периодично, съгласно изискванията, от лице, притежаващо документ за правоспособност.

Условие ІІІ.3 – изпълнява се частично – изпълняван е мониторинг на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа на гр. Сандански, но не е спазена честотата на пробовземане, съгласно Приложение № 1 от сключения договор с “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандански - № 4 от 05.10.2010 г., който към момента е с изтекъл срок на действие.

Условие ІІІ. 4. – не се изпълнява – резултатите от собствения мониторинг - Протокол № 222Вд/24.11.2010 г. по описа на Регионална лаборатория - Благоевград не е предоставен в РИОСВ, гр. Благоевград;

Условие ІІІ. 5. – изпълнено е - поставени са информационни табла.

При проверката се констатира, частично неизпълнение за 1 бр. и цялостно неизпълнение на 1 бр. от общо проверените 5 бр. условия. 

  • Относно изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС посочени в т. ІV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 на ЗООС посочени в Решение № БД-01/2006 г. - по време на експлоатацията.

Проверени са мерките 16, 17, 18, 28 и 29. Установено е, че не се изпълняват 2 от мерките, а една мярка е неприложима:

Мярка 16 - изпълнява се - обособено е място за съхраняване на отпадъците.

Мярка 17 – не се изпълнява – не са предоставени договори за предаване на отпадъците. Съгласно годишните отчети за отпадъци за календарната 2011 г., представени в РИОСВ – Благоевград с вх. № 1567/03.04.2012 г., отпадъците са предавани на „РеПак“ АД, гр. София. Същата е организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки и като такава, съгласно изискванията на ЗУО, не може да извършва дейности по събиране на отпадъци.

Мярка 18 – не се изпълнява – не са представени документи, относно създадения вътрешен ред за събиране и извозване на отпадъците. През 2008 г., със Заповед № 1 е определено лице, отговорно за дейностите с отпадъци, което вече не е на работа в дружеството.

Мярка 28 – изпълнява се – предоставени са 3 бр. свидетелства за правоспособност, доказващи необходимата квалификация (приложени са копия от свидетествата).

Мярка 29 – не е приложима – констатирано е че, се експлоатират 3 бр. котли тип „ВUDERUS“ с топлинна мощност от 0.5 MW, изгарящи газово гориво пропан – бутан. Всеки котел е със самостоятелен комин. Представени са копия от техническите паспорти на котлите. Котлите не подлежат на контрол, чрез измервания, съгласно Наредба № 1 от 2005 г. (ДВ., бр. 64/2005 г.).

Проверка на обекта – Парк хотел Пирин по отношение спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

3.2 “Опасни химични вещества и управление на риска”

При проверката се установи, че на обекта не са налични ИЛБ за употребяваните химикали. Представените в РИОСВ-Бл-гр. ИЛБ не са актуални, т.е, не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и Регламент CLP.

3.3 Фактор „Отпадъци“

Предствени са годишните отчети за отпадъците, третирани пред календарната 2011 г. Констатира се, че съществува противоречие в отчетната книга за отпадъците и тези, съдържащи се в годишния отчет за отпадък с код 20.01.21. По отчетната книга през 2011 г. не е образуван отпадък с този код, доката в годишния отчет е посочно образван отпадък в количество 0.007.

Представени са и годишни отчети за отпадъци с кодове 20.01.01; 20.01.02 и 20.01.39, които по отчет са предадени на „Ре Пак“ АД. Не се предоставят договори за предаване на отпадъците. Предоставена е писмена информация изготвена от“ Ре Пак“ АД, относно извозените количества разделно събрани отпадъци от опаковки за календарните 2010 г. и  2011 г.

„РеПак“ АД, гр. София е организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки и като такава, съгласно изискванията на ЗУО, организацеята не извършва дейности с отпадъци. Съгласно § 1, т. 26 от ДР на ЗУО организацията управлява дейностите с отпадъци. Не се предоставят договори с подизпълнители – лице притежаващо документи по чл. 12 от ЗУО.

Обекта е в регулацията на гр. Сандански и за отпадък с код 20.03.01 се обслужва по реда установен за града –чрез „Стройкомтранс“ЕООД.

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове с кодове. Констатира се, че част от отпадъците не се генерират, а друга не е класифицирана коректно, или не е проведена процедурата. На обекта се извършва само дейност временно съхраняване на отпадъците на мястото на образуването и съгласно чл. 12 от ЗУО не се изисква наличие на разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ. Дружеството притежава утвърдена от директора на РИОСВ- Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъци – Решение № 109/08.09.2008 г., но същата не е актуализирана във връзка с настъпили физически и нормативни промени.

На обекта се представя 1 бр. отчетна книга за отпадъците, заверена от РИОСВ – Благоевград на 21.01.2010 г. Констатира се, че същата не е водена съгласно изискванията на Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.), в т. ч.

  • за отпадъци с кодове 13 15 03, 13 07 01, 15 02 02, 20 01 21 и 20 01 29, последни вписвания са извършени на 29.02.2012 г.
  • за отпадъци с кодове 17 02 02, 20 01 01 20 01 39 - отчетност не е водена

За всички заверени кодове на отпадъците има заверени работни листове с вх. 0 1567/03.04.2012 г. в РИОСВ – Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При направената проверка са дадени следните предписания относно:

  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ, гр. Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 10.06.2012 г.
  • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси(ДВ., бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ, гр. Благоевград. Срок: 10.06.2012 г.
  • Да се преразгледат класифицираните отпадъци и да се извърши нова класификация, като в РИОСВ – Благоевград се предоставят документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.). Срок: 31.05.2012 г.
  • Да се изготви и предостави в РИОСВ – Благоевград актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъци. Срок: 25.06.2012 г.
  • Предаването на отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО. Срок: постоянен

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните неизпълнения отразени в протокала ще бъде съставен акт.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и е поставен срок за тяхното изпълнение.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и по документи.