Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“НОВО - ТЕХ” ООД – гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “НОВО - ТЕХ” ООД гр. Петрич

На основание заповед № 184/03.07.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.07.2012 г. беше извършена проверка на място на обект на “НОВО - ТЕХ” ООД, находящ се в с. Ново Делчево, общ. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е „Оловен цех за производство на шнурове и кабели с оловен пълнеж“ и включва:

  • леярски цех с 3 броя пещи за претопяване на олово;
  • цех за пресоване на отлятото олово с 5 броя преси;
  • бояджиен цех;
  • цехове за плетене с оловен пълнеж;
  • работилница;
  • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Оловото ползвано в производствения процес е с чистота 99,8% и се доставя от Република Гърция.

Бояджийния цех през 2011 г. и 2012 г. не е работил.

Дружеството е провело собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комин към пещ за претопяване на олово с вместимост 1200 кг. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии по показатели прах и олово съгласно Наредба № 1/2003 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекта и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.). Измерванията са утвърдени с Доклад от РИОСВ-Благоевград и са валидни за 2011 г. и 2012 г. Пещта е съоръжена с местна вентилация (чадър), без пречиствателно съоръжение, като емисиите се изпускат през комин. Разтопяването на оловото и в трите пещи става с нафтови горелки.

3.2. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-143-1/27.09.2010 г., издадено по реда на вече отменения Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.).

С Държавен вестник брой 53 от 2012 г. е обнародван Закон за управление на отпадъците. Съгласно § 6 от ПЗР на ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) издадените разрешения , издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на новия закон.

За всички видове отпадъци, които се образуват от дейността на дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.). На обекта се извършва временно съхраняване на образуваните отпадъци. Остатъците от почистването на пещите и бракувани елементи отново се влагат в производствения процес. Отпадъците се събират разделно, като съдовете са оградени с мрежа и се съхраняват в закрито помещение. За отпадък с код 20 01 21* е осигурена сяра на прах.

На обекта се представят 2 броя отчетни книги за отпадъците, които са водени редовно съгласно Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). В срок до 31.03.2012 г. в РИОСВ-Благоевград и ОбА Сандански са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2011 г. При предаването на опасни отпадъци са оформяни транспортни карти.

Към момента на проверката не се представят документи удостоверяващи изпълнението на задълженията на дружеството като лице пускащо на пазара опаковки.

3.3.Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка с Регламент (ЕО) №1272/2008– CLP и Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH.

При проверката се установи, че обекта работи със силно занижен капацитет. Работи само цех „плетачен“.

На обекта в момента на проверката се съхраняват само 150 кг. олово. Други химикали не се съхраняват.

Предписанията дадени с Констативен протокол № 11-20/14.03.2011 г. са изпълнени. В РИОСВ-Благоевград е подадена изисканата информация.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията за „периодичност“ на провеждане на собствени периодични измервания на вредни вещества от леярския цех, съгласно Наредба № 6/1999 г. (обн. ДВ, бр. 31/1999 г.), а именно: не по-малко от 1 път в рамките на две последователни календарни години. Срок: постоянен

  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград в срок: 25.07.2012 г. следните документи:

         - Декларация за пуснатите на пазара опаковки от дружеството за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г.;

      - Вътрешнофирмена спецификация за 2012 г. по приложение № 12 и месечни справки-декларации за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. по приложение № 13 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2003 ).

       - Копие от платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса опаковки за периодите по т. 1.1 и т. 1.2.

 

  • Да бъде подадена в РИОСВ-Благоевград информация за количеството олово употребено/преработено на обекта през 2011 г. Срок: 15.08.2012 г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.