Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград, обект Кочериново

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград, обект Кочериново

На основание Заповед № 100/17.04.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.04.2012 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

 • производство на месни продукти ;
 • производство на млечни продукти;
 • кравеферма /до 50 бр. животни;
 • горивни инсталации /1 бр.котел/;
 • хладилни инсталации;
 • климатични инсталации;
 • складове за съхранение на химични вещества и препарати / 2бр./;
 • площадки за временно съхраняване на отпадъци;
 • депо за оборски тор /торище/;
 • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
 • площадкова канализация за отпадъчни води, колектор и точка на заустване.

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1.Компонент “Земи и почви”

Производствената площадка се намира в бивш стопански двор, на площ от около 11 дка, собственост на дружеството. Оборският тор се извозва и депонира на собствена земеделска земя. Заета площ до 1 дка. Не се констатират нарушени и/ или замърсени терени от дейността на обекта.

3.2Компонент “Води”

Водоползване – за питейно битови нужди вода се ползва от водопроводната мрежа на гр.Кочериново, на базата на сключен договор с „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил. За технологични нужди се ползват подземни води от шахтов кладенец, разположен на площадката. Има актуално разрешително за водовземане , издадено от директора на БДЗБР Благоевград.

Отпадъчни води - на обекта е изградена разделна канализация: за битови- фекални, производствени и дъждовни води. Производствените отпадъчни води се формират от следните подобекти:

 • кланица - отпадъчните води са от измиване на помещенията, като се пречистват в мазниноуловител. Животинските продукти се предават на екарисаж;
 • месопреработка - отпадъчните води са от измиване на технологичното оборудване и на помещенията, пречистват се в локално пречиствателно съоръжение - мазниноуловител;
 • млекопреработвателно предприятие - отпадъчните води са от измиване на технологичното оборудване. След пречистване се смесват с останалите отпадъчни води и посредством собствен колектор се заустват в дере, десен приток на р.Рилска. При огледа се констатира изтичане на кървава вода.

Няма разрешително за заустване в повърхностен воден обект. Дадено е предписание от БДЗБР Благоевград за регламентиране на заустването.

Не е извършван актуален физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води. Представен е протокол от изпитване от м.юли 2009 г.

3.3 Компонент “Атмосферен въздух“

Организирани източници от горивни процеси-за подгряване на топла вода се използва котел с топлинна мощност под 500 кВ и не подлежи на контрол чрез измерване по реда на Наредба № 1/2005г. (ДВ бр.64 от 2005г.). Котелът изгаря дизелово гориво. Изгражда се ново котелно, като се предвижда новият котел да изгаря твърдо гориво (дърва).

За опушване на меса се използват два броя атмаси, с отделни изпускащи устройства; използващи гориво дървесни стърготини.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове(ДВ бр.3/2009г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009г. относно някои озоноразрушаващи вещества (ДВ бр.3/2011 г.). На обекта се експлоатират 10 бр. хладилни и климатични и климатични инсталации със съдържание на хладилен агент над 3 кг. На всяка една инсталация се водят „Досиета на системите” съгласно изискванията на цитираните Наредби.. При проверката е констатирано, че са спазени изискванията за периодичност, относно извършване на проверките за течове/херметичност за 2011 г. Проверките за течове са извършени от лице притежаващо документ за правоспособност.

3.4 Фактор “Отпадъци”

За дейността на обекта дружеството притежава, заверени осем броя работни листове за отпадъци с кодове-020106, 020201, 200301, 150104, 150102, 150101, 020203, 020202.

Образуват се следните отпадъци:

 • оборски тор от кравефермата, транспортира се до торище в собствена земеделска земя;
 • утайки от почистване на мазниноуловител от кланицата, транспортират се до торището от трето лице;
 • месни материали негодни за консумация или преработка, съхраняват се в хладилно помещение и впоследствие се предават на екарисаж;
 • отпадъци от животински тъкани, съхраняват се в хладилно помещение и предават на екарисаж;
 • хартиени и картонени опаковки от входяща продукция;
 • пластмасови опаковки от продукцията;
 • опаковки замърсени с опасни вещества.

За последните три отпадъка няма обособени места за съхраняване и се предават на фирма.

 • луминисцентни лампи - не се констатират наличности;
 • смесени битови отпадъци - събират се от сметосъбиращата фирма за гр.Кочериново.

За дейността на обекта се води един брой отчетна книга, като вписването на образуване на отпадъците става веднъж месечно. Отчетността не се води съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ бр.95 от 2004г.).

За предаване на отпадъците се представят договори с „Евроимпекс- Благоевград“ ООД и „Брамас-96“ АД, като същите са изтекли.

Констатират се остатъчни количества от метални опаковки /тенекии от сирене/, без да са заведени в отчетната книга. Към датата на проверката не се образуват.

Не е извършена класификация на всички отпадъци, които се образуват от дейността на обекта, по реда на чл.7 ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр.44 от 2004г.). Представени са в РИОСВ Благоевград годишни отчети за 2011 г. Дружеството не притежава утвърдена годишна програма за управление на отпадъците. Дружеството членува в „Екобулпак“ АД.

3.5 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10 от 2000г. изм.ДВ бр.63 от 2010г.), подзаконовите нормативни актове произтичащи от него и във връзка със задълженията на дружеството като потребител по веригата на химични вещества и смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006г. на ЕП - Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. - Регламент СLР и дадени предписания в КП № 123/24.03.2011г.

Констатации: частично е изпълнено предписанието за направа на обваловка на съдовете за съхранение на ГСМ; не се представят информационни листове за безопасност за всички използвани химични вещества и смеси; за калциевия хипохлорид /хлорна вар/, натриевата основа и азотната киселина не се представят ИЛБ.

Дружеството притежава два склада за съхранение на химични вещества и смеси. И в двете помещения лилсват вентилационна система, събирателни съдове и сорбенти, необходими за безопасно съхранение на химичните вещества.

В цеха за месопреработка работните разтвори се приготвят в самите производствени помещения във варели. В цеха за мляко, работните разтвори се приготвят в специално помещение, оборудвано с три броя вани, съответно за натриева основа, азотна киселина и вода. Посредством помпи и тръбопроводи разтворите се отвеждат до машините и съоръженията за почистване. Натриевата основа се получава в чували и се съхранява при неподходящи условия в общ склад.Констатират се разкъсани опаковки и разпилени по пода карбонизирали количества натриева основа.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Да се извършва физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води на изход от колектора преди заустване в дере, приток на р.Рилска, водоприемник II категория по показатели- pH, НРВ, БПК5, ХПК, NH4,PO4 и мазнини. Протоколът с резултатите от изпитването, да се представи в РИОСВ Благоевград в 15 дневен срок от получаването му от акредитирана лаборатория. Срок - 31.05.2012 г.

На основание чл.18 т.5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ бр.45 от 1996г. с изменения и допълнения/ да се представи в РИОСВ Благоевград информация за вида и топлинната мощност на котела, предвиден за новостроящото се котелно помещение. Срок-1 месец след въвеждане в експлоатация.

Да се изискат актуални ИЛБ за калциев хлорид, натриева основа и азотна киселина.Класификацията в ИЛБ да е извършена съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008г. (CLP) . Срок-01.06.2012 г.

Да се представи информация за използваните химични вещества през 2011 г. Справката да бъде под формата на таблица на хартиен и електронен носител. Срок-01.06.2012 г.

Да се реорганизират съществуващите складови помещения, така че, същите да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ бр.43 от 2011г.). Срок-01.07.2012 г.

В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на химични вещества и смеси, да се изготвят документи по чл.4, т.т. 7,8,9 и 10. Копия от тях да се представят в РИОСВ Благоевград. Срок-01.07.2012 г.

Съгласно чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на химични вещества и смеси, дружеството да извърши оценка на безопасност на съхранение на опасни химични вещества, преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на новият цех за млекопреработване. Срок-преди въвеждане в експлоатация

Да се извърши класификация на тези отпадъци, за които дружеството не притежава заверени работни листове по реда на чл.7 ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Срок-30.05.2012 г.

Да се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ бр.95от 2004г.). Срок-постоянен.

Отпадъците, генерирани от дейността на обекта, да се съхраняват разделно, като местата се обозначат с кода и наименованието на съответния отпадък. Да се предават на лица притежаващи необходимите документи по реда на Закона за управление на отпадъците. Срок-постоянен.

Да се представи в РИОСВ Благоевград фирмена програма за управление на отпадъците за утвърждаване по реда на чл.29 ЗУО. Срок-29.06.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.