Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “АЛТ-КО” АД - гр. Банкя

 

На основание заповед №16/26.01.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.03.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Алт-Ко” АД, находящ се в гр. Кресна. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Склад за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • Складове за съхраняване на отпадъци;
  • Депо за растителни отпадъци;
  • Горивни инсталации (2 бр. котелни по 3 бр. котли и 1 бр. ко-генератор)

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Дружеството формира битово - фекални отпадъчни води от дейността си, които се заустват в канализационната мрежа на „В и К“ ЕООД, гр. Кресна въз основа на сключен договор.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

За отопление на 4 бр. оранжерийни блокове, дружеството разполага с 2 бр. котелни по 3 бр. котли и един ко-генератор. Дружеството притежава Разрешително за емисии с парникови газове (РЕПГ) №154/2010г., издадено на основание чл. 131в, ал. 2 и чл. 131г от ЗООС. Консумацията на газово гориво се определя от разходомер, който се отчита от доставчика на гориво и се контролира от измервателен уред. С писмо на РИОСВ-Благоевград е утвърден Доклад за извършените собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, валидни за 2010 и 2011 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва торове и препарати за растителна защита, които се съхраняват в специално обособени за целта складови помещения. Последните са предадени на специализирана фирма, която извършва дейностите по растителна защита, съгласно сключен договор.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 020103, 020110, 150101, 150102, 150110*, 191205, 200301, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност по Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004 год.). Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Дължимата продуктова такса за пуснатите на пазара опаковки се заплаща към организация по оползотворяване. Дружеството няма утвърдена в РИОСВ-Благоевград фирмена програма за управление на дейностите по отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ПКЦ. Резултатите от измерванията (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят в РИОСВ-Благоевград с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г.
  • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците актуални ИЛБ за употребяваните на обекта химикали, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент REACH и Регламент CLP. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
  • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
  • Да се внесе за утвърждаване в РИОСВ-Благоевград фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗУО (ДВ, бр. 86/2003г., изм. ДВ, бр. 99/2011г.)
  • В срок до 31.03.2012 год. да се преставят в РИОСВ-Благоевград годишни отчети за отпадъците за 2011 год., съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр. 86/2003 год.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.