Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград -

обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разлог. Алтернатива І”

На основание заповед № 289/10.09.2012 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 18.09.2012 г. е извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разлог. Алтернатива І”. Проверката е извършена във връзка с изпълнението на условията в решения по ОВОС № 1/2003 г. на директора на РИОСВ-Благоевград и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в решение по ОВОС № 1/2003 г. на директора на РИОСВ - Благоевград във фаза “По време на експлоатацията” и спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Проверени са 6 условия от решението по ОВОС, а именно:

  • ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
  • ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.)
  • ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).
  • ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.
  • ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

2.2 Извършена е проверка по изпълнение на предписание дадено с КП № 09-05/23.08.2011 г. 

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 1/2003 г. 

Проверката е извършена на място и по документи. Община Разлог е предоставила на «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград ПСОВ за подържане, експлоатация и управление.

Спазват се емисионните норми за заустване на р. Изток. Провежда се собствен мониторинг от лабораторията към ПСОВ. Резултатите се изпращат ежемесечно в РИОСВ-Благоевград.

Води се отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (публ. ДВ, бр. 95/2004 г.). Обособено е помещение за съхраняване на излезли от употреба луминесцентни лампи. Сключени са договори за предаване на отпадъците с фирми притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.). Даденото с КП № 09-05/23.08.2011 г. предписание е изпълнено.

През годината не са възникнали непредвидени обстоятелства налагащи използването на дезинфекционни смеси (натриев хипохлорид). На територията на ПСОВ не се съхранява натриев хипохлорид. Същият при необходимост се доставя в цистерни. Необходимите за поддръжка смазочни масла също се закупуват при нужда.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  •  На основание изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена оценка по безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от същата. Документирането на оценката да бъде съгласно форма утвърдена със заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 01.11.2012 г. Отговорник: Управителя на «ВиК» ЕООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС. Направено е предписание и поставен срок за изпълнението му. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.