Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”- гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”- гр. Разлог

На основание Заповед №115/24.04.2012г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, беше извършена проверка на 03.05.2012г., на място на производствената площадка на ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”,промишлена зона на гр. Разлог, ул. “Изворите” № 73. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1.Цел на проверката

Проверката на предприятието е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове на екологичното законодателство.

2.Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:

  • кланица и колбасарски цех;
  • хладилни и климатични инсталации;
  • пречиствателно съоръжение за отпадни води-мазнинозадържател;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на месни изделия. По време на проверката обектът работи с пълния си капацитет.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Организирани източници на   горивни процеси няма.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009г. относно някои озоноразрушаващи вещества (ДВ бр.3/2011 г.) на обекта се експлоатират 7 бр. стационарни инсталации със съдържание на хладилен агент R 22 над 3 кг. На всяка една инсталация се водят „Досиета на системите” съгласно изискванията. При проверката е констатирано, че са спазени изискванията на чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009 , относно проверките за течове/херметичност за 2011 г. Проверките за течове са извършени от лице притежаващо документ за правоспособност.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове(ДВ бр.3/2009г.) дружеството експлоатира 3 бр. климатични инсталации съдържащи R 404 А и 1 бр. с R 427, със съдържание на хладилен агент над 3 кг. При проверката са представени 4 бр. “Досиета на системата”, които се водят съгласно изискванията на Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 от Наредбата.Спазени са изискванията на чл.3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №842/2006 г.относно проверки за херметичност. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за провоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

Представен е годишен отчет за стационарното хладилно и климатично оборудване, съгласно изискванията на чл.13 от Наредбата по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009г. и чл.38 от Наредбата по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г.

3.2. Компонент „Води”

ЕТ “Сарай-73-Г.Бележков”, гр. Разлог има сключен договор по Наредба №7/14.11.2000г. за приемане на отпадъчните води в канализационната мрежа на гр.Разлог,но не е конкретизирана схемата на пробовземане и показателите за контрол. Във връзка с това, при предишна проверка от РИОСВ Благоевград, е дадено предписание за актуализиране на договора.За изпълнение на предписанието фирмата е изпратила писмо до „ВиК“ ЕООД Благоевград.

За 2011 г. е извършен собствен контрол по показателите рН,НРВ,БПК5, ХПК и мазнини, като резултатите от анализите са изпратени в РИОСВ Благоевград. Не са установени нарушения на емисионните норми за градска канализация.

Пречиствателното съоръжение – мазнинозадържател, се поддържа – почиства със специализирана кола ежемесечно от “АЕКХ” ЕООД, гр. Разлог. По време на проверката е взета проба отпадъчни води за изпитване от РЛ Благоевград.

За 2012 г. е сключен договор с акредитирана лаборатория за извършване на мониторинг на отпадъчните води.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Отчет на дадените с КП №02-08/25.01.2011г. : предписание №1 и №2 са изпълнени.Информацията изискана от РИОСВ Благоевград е представена в срок.

Фирмата употребява химични смеси, с които поддържа чисти повърхности производствените помещения и машини.Складовото помещение е в добро състояние.Необходимите разтвори се приготвят в помещение извън склада за съхранение на химични смеси.Фирмата е извършила класификация относно статуса си по Регламент(ЕО) 1907/2006г. като потребител по веригата.Поддържа папка-досие с необходимите документи за използваните химични вещества и смеси съгласно изискванията на Регламент“REACH“.

Дадени са 2 бр.предписания на основание чл.26 ал.8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г.)

3.4. Фактор „Отпадъци”

За обекта фирмата притежава заверени работни листове за класификация на следните отпадъци:

  • 020201 - утайки от измиване и почистване, съхранявани в мазнинозадържател. Същите се почистват от „АЕКХ“ ЕООД гр.Разлог по договор, който не е оформен съгласно изискванията на чл.5 ал.2 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО).
  • 020203 - материали, негодни за консумация.Същите се съхраняват в контейнери в закрито помещение и се извозват 1-2 пъти седмично от „Екарисаж-Варна“ ЕООД по договор.
  • 150102 - пластмасови опаковки, събират се в контейнерите заедно с битовия отпадък и се извозват от сметосъбираща фирма, обслужваща гр. Разлог.
  • 150110 - опаковки, замърсени с опасни вещества.Същите са оборотни и се събират по договор.
  • 201021 - флуоресцентни тръби, до момента няма определено място за съхраняване.

За горецитираните отпадъци, които са класифицирани по реда на Наредба №3І2004 г.(ДВ, бр.44/2004 г.), не се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба №9 за дейности с отпадъци(ДВ, бр.95/2004 г.), в т.ч. на обекта няма заверена отчетна книга по приложение №3 и не са представени годишни отчети за 2011г., към 31.03.2012г.

От дейността на обекта се генерират и други отпадъци, които не са класифицирани по реда на горецитираната Наредба №3/2004 г.

Фирмата членува в „Екопак“АД и редовно внася продуктова такса.

Предписанията ще бъдат дадени допълнително с писмо на РИОСВ Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

В изпълнение на изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) да бъдат изготвени документи по чл.4 т.7, 8, 9 и 10. Срок - 01.08.2012 г.

Да се подаде в РИОСВ Благоевград справка за вида, количеството и фирмата доставчик на употребените химични вещества и смеси през 2012 г. Срок - 31.03.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.