Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

Агенця «Пътна инфраструктура»

Д О К Л А Д 

 

за извършена проверка на Агенця «Пътна инфраструктура» 

На основание заповед № 320/08.10.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.10.2012 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма“ (Долна Диканя – Кулата) и Решение по ОВОС № 5-3/2010 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, пообект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в Решения по ОВОС № 1-1/2008 г. и № 5-3/2010 г., вкл. и по изпълнение на плановете на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • 2.1 Извършена бе проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.:

ІІІ.35. Да не допусне разширяване на обхвата на строителните работи и съответните замърсявания извън определените граници на строителния обект.

ІІІ.36. Да не се допусне намеса по какъвто и да е начин (вкл. oбслужващи пътища и депониране на скални и земни маси) в границите на прилежащите на трасето на АМ защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

ІІІ.37. Да не се извършва базиране на строителна техника, респ. изграждане на служебни пътища и складове в и в близост до защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ІІІ.39. Да не се допуска ремонт на строителната и транспортната техника на територията на строителните площадки, както и подмяна на масла и зареждане с гориво.

ІІІ.40. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани при строителствотно на отделните участъци от трасето на автомагистралата.

ІІІ.41. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отадъците или комплексно разрешително.

ІІІ.42. Да се представят в РИОСВ-Благоевград и РИОСВ-София копия от издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект.

ІІІ.43. Да се представи в МОСВ, РИОСВ-София и РИОСВ-Благоевград, съгласуван със съответните Общински комисии за защита от бедствия и аварии план за действие при аварийни ситуации. В плана да се:

43.1. предвидят мерки за намаляване на отрицателните последици и ликвидиране на аварийни ситуации при аварийни разливи на опасни вещества.

43.2. създаде система за отстраняване на последствия от аварийни разливи в околопътното пространство.

43.3. осигури своевременно уведомяване на съответните компетентни органи, в т.ч. съответната РИОСВ и БД «Западнобеломорски район», за аварийни разливи и технически възможности за отстраняване на разливите и възстановяване на средата.

  • 2.2 Извършена бе проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.

12. Да се осигури редовно омокряне при разкъртване и товарене на стара настилка, на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци, на временни пътища за достъп.

13. Да се осигури запазването на хумусния пласт при строителството на отделните участъци на автомагистралата.

15. При строителството на отделните участъци от АМ да не допуска провокиране на склонови процеси като свалища, срутища и пр. (напр. при масови взривявания, подсичания и др.).

17. Да не се допуска извън габаритно товарене на МПС с насипни товари и без покритие.

19. Да не допускат разливи на горива и ГСМ.

20. Да се осигури непрекъснат контрол върху провежданите строителни работи и върху използваните машини и съоръжения. Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход и извън габаритно товарене на транспортните средства с насипни материали.

  • 2.3 Извършена бе проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № 5-3/2010 г.:

ІІІ.11. Началото на строителството да бъде извън размножителния период на птиците (април-юли).

ІІІ.12. Да не се допусне намеса по какъвто и да е строителен начин (вкл. служебни пътища) в границите на прилежащите защитени зони.

ІІІ.13. За инертните материали от старото трасе на ж.п. линията да не бъде допускано временното им депониране в защитените зони и да се предвиди максималното им оползотворяване.

ІІІ.16. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на аврия да се предвиди своевременно почистване.

ІІІ.17. Обазуванете отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

  • 2.4 Извършена бе проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 5-3/2010 г.

1. Да се осигури редовно омокряне на пътното трасе в строителната площадка по време на работа и на местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци.

2. Да се осигури контрол за недопускане на нерегламентирано депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци извън определения за строителство терен.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

На 05.04.2012 г. е започнало строителството по частично издадено разрешение за строеж за участък с дължина 3800 м.

На 18.06.2012 г. е издадено разрешение за строеж за останалата част на обекта. Общата дължина на целия участък е 15 км.

Към момента на проверката трасето от дясната част е почистено от растителност. Извършени са изкопни работи в участък с дължина  около 3 км. Започнато е строителство на две мостови съоръжения на р. Марикостинска и р. Мелнишка.

3.1 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС: 

При проверката се констатира, че от всички проверени 13 бр. условия от решенията по ОВОС, все още не е изпълнено условие ІІІ.43 от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. Все още не е изготвен и съгласуван план за действие при аварийни ситуации, и такъв не е представен в РИОСВ-Благоевград.

3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

При проверката не се констатира неизпълнение от проверените 8 бр. мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Относно изпълнение на условие ІІІ.43 от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.

  • Да бъде представен в РИОСВ-Благоевград съгласуван със съответните компетентни органи план за действие при аварийни ситуации. Срок: 31.12.2012 г. Отг.: Управителя на УС на АПИ

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното все още неизпълнение на условието в решението по ОВОС № 1-1/2008 г. е дадено предписание.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи, а при необходимост и на място.