Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

"Бистрица“ ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Бистрица“ ООД - гр. Благоевград

за извършена планова комплексна проверка на основание Заповед № 244/16.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.08.2012 г. на място на отредените от концесионната площ площи от „Бистрица“ ООД, ЕИК 811152120, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов” № 21

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екипа експерти посочени в Заповед № 244/2012 г. на обект за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград” с концесионер „Бистрица” ООД, гр. Благоевград, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов” № 21, ЕИК 811152120, във връзка с контрол по изпълнение на условията, поставени в т. ІІ. По време на експлоатацията и рекултивацията, от  решение по ОВОС № 16-7/2003 г. на министъра на околната среда и водите

2. Проверени инсталации и дейности в концесионната площ

2.1 Проверени са 8 бр. условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията и рекултивация”:

II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи. 

II.2. Да не се извършват добивните работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица, защитен животински вид за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли.

II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лиценция за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му. 

II.4. Да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград схема на изтребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването. 

II.5.Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.  

II.6.Да се маркират трайно местата с риска за човешкото здраве и живот (езера, работни площадки и др.). 

II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. санитарно – охранителни зони около шахтовите кладенци.

II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена на място и по документи. Съставен е констативен протокол № 03-04/28.08.2012 г.

Годишният проект за експлоатация през 2012 г. на находище «Благоевград» е съгласуван с изх. № Т-26-Б-81/27.03.2012 г. на МИЕТ.

В момента на проверката добив от находището не се извършва.

При проверката не се констатирани нарушени и замърсени терени извън отредените за добив. В района на гнездовата колония на бреговата лястовица при водна площ «Бистраците» видимо не са извършвани добивни работи. От предходната проверка по изпълнение на условията в решението на 14.04.2011 г. до 28.08.2012 г. не са извършвани планови и извънаредни ремонти и не са предавани отпадъци. Има изготвена схема за изгребване, като утайките от утаителните басейни се насипват на временни депа на площадка Благоевград за съхранение, до тяхното използване за рекултивация. Същата се предоставя с Годишния работен проект. Местата с риска за човешкото здраве са маркирани.

При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

От извършената проверка не възникна необходимост и в протокола не са посочени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид, че не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС, не се констатира видимо нарушение на компонентите на околната среда при огледа на терена на и около площадката, нарушение на екологичното законодателство не са констатирани.