Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Беко- експорт- импорт” ООД - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Беко-експорт-импорт” ООД - гр. Белица

 

На основание Заповед №313/02.08.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.08.2019 г. се извърши проверка на място на „Беко- експорт- импорт” ООД - площадка №1, находяща се гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ №2 и площадка №2, находяща се гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ №2А.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
Площадка №1
- цех за първична обработка на дървесина бичене на дървесни трупи;
- места за съхранение на генерираните отпадъци;
Площадка №2
- цех за производство на пелети;
- цех за производство на пчелни кошери;
- сушилни камери за дървесина (2 бр.);
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- първична обработка на дървесина, производство на дървесни пелети и пчелни кошери. Дружеството работи на едносменен режим на работа, 5 дни/седмично. При проверката е съставен Констативен протокол №28-06/27.08.2019 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Площадка №1
3.1.1. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за първична обработка на дървесина в цех №1 са обхванати от аспирационна система, улавяща дървесните трици и прах, които постъпват посредством циклони в два затворени помещения. Не са констатирани замърсявания с трици на площадката- спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно съхранение и складиране на твърди прахообразни материали.
Отпадъчните трици и изрезки от дейността се ползват за производство на пелети.
Площадка №2
3.1.1. Организирани емисии от производствени процеси
Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (циклонна сушилня с директен контакт). Източник на емисии в атмосферния въздух е изпускащо устройство (комин) към циклонна сушилня с директен контакт при сушене на дървесните стърготини.
Последните собствени периодични измервания са проведени през 2019 г., съгл. чл. 62 (по показатели прах и органични вещества) от Наредба №1/2005 г. СПИ са валидни за 2019 и 2020 г.
3.1.2. За сушене на дървен материал се ползват две сушилни, които получават топлоносител от котел с топлинна мощност 200 кW, който не подлежи на контрол чрез измервания.
3.1.3. В цеха за производство на пчелни кошери са разположени машини за вторична обработка на дървесина. Върху пчелните кошери не се извършва нанасяне на покрития.

3.2. Фактор” Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъците съгл. Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.). На двете площадки е налична система за разделно съхраняване на класифицираните отпадъци, като отпадъците се съхраняват на обособени за целта места. Установено е образуване на два вида отпадъци, които не са класифицирани.
„Беко – експорт – импорт“ ООД притежава регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) за третиране на дървесни отпадъци, с цел добив на топлинна енергия и производство на пелети, като се спазват, поставените в него условия.
Представят се 2 бр. отчетни книги за отпадъците (3 бр. по Приложение №1 и 1 бр. по Приложение №4 от Наредба № 1/2014 г.), както и екземпляри от годишните отчети за отпадъци за календарните 2017 г. и 2018 г.
От 2017 г. част от готовата продукция се пуска на пазара опакована и дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са поставени две предписания по Закона за управление на отпадъците.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение на поставените предписания.