Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Юриек - 2001“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юриек - 2001“ ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 303/29.07.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.08.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на обект: Складова база за съхранение на месо и месни продукти“, находяща се в с. Чучулигово, общ. Петрич, експлоатирана от „Юриек - 2001“ ЕООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

- хладилни и климатични инсталации;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 32-20/07.08.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на дружеството е търговия и съхранение на месо и месни продукти.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира оборудване, попадащо за контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой.
За експлоатираните на обекта общо 15 бр. хладилни камери (10 бр. заредени с флуорсъдържащ парников газ R404А, със заряд всяка над 50 тона СО2 еквивалент и 5 бр. хладилни камери, съдържащи контролираното вещество R22) са представени водените досиета на системите. Проверките за течове на гореописаното стационарно хладилно оборудване се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ, като се спазва регламентираната честотата за извършването им, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и чл. 23, параграф 3, а) от Регламент (ЕО) № 1005/2009.
До момента няма установени течове на R22, налагащи предприемане на действия по извличането му.
При проверката се установи, че на обекта е монтиран 1 бр. климатик (зареден с ФПГ R410А 2,8 кg, съответстващи на 5,85 тона СО2 еквивалент), който попада за контрол в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014.
Като „оператор“ на стационарно хладилно оборудване, дружеството е представило в законоустановения срок в РИОСВ Благоевград информация за календарната 2018 г., съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.).
Дружеството е запознато с влизането в сила, считано от 01.01.2020 г., на забраната за употребата на свежи HFC с ПГЗ ≥ 2500 в ново хладилно оборудване и за сервизно обслужване в количество на зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече (≈ 10 кg R404А).

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството генерира от дейността си картонени и пластмасови опаковки, за които не е провело процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
За отпадък с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци е издадено становище от РИОСВ-Благоевград, относно доклад от основно охарактеризиране на отпадъци, с което се разрешава обезвреждането му чрез депониране на депо за неопасни отпадъци.
Дружеството въвежда от ЕС опакована стока, която реализира на територията на страната. За пуснатите на пазара опаковки не е начислявана и заплащана дължимата по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) продуктова такса.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и са поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.