Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„ГЕОРЕСУРС” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Производствена площадка” землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ГЕОРЕСУРС” ЕООД - гр. Симитли

 

В изпълнение на Заповед № 255/02.07.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.07.2019 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

-ТМСИ;
-замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
-пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

На производствената площадка се извършва претрошаване на чакъли, промиване и сепариране до получаване на материали с различен размер-пясъци и чакъли за директна продажба и производство на варови и бетонови разтвори. За направата на варови разтвори се ползва гасена вар, собствено производство.

3.1 Компонент “Почви”
Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
Производството е организирано върху стара съществуваща от години производствена площадка, по десния бряг на р. Струма, м. „Ормана“, земл. на с. Крупник, общ. Симитли. Заема около 50 да земя, между р. Струма, предпазна земнонасипна дига и отводнителен канал, концесионна площ „Черничево“ и терени горски фонд /зад дигата/.
С изключение на заета малка територия собствена земеделска земя около 0.5 дка при стар бетонов възел, други обработваеми земи не се засягат.

3.2 Компонент “Води”
За заустване на производствени отпадъчни води от обект „ ТМСИ“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120053/17.09.2011 г. чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-105/26.07.2017 г. на директора на БД ЗБР-Благоевград..
Отпадъчните води са промишлени от промиване на баластра.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, два пъти годишно, като резултатите се изпращат редовно в РИОСВ-Благоевград.
Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград.
Няма отклонения от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по заложените показатели в цитираното разрешително за заустване за 2018 г.
За 2019 г. е извършен мониторинг за 1-во полугодие, все още не са получени резултати от лабораторията.
При извършване на проверката, инсталацията не работи, респективно не се заустват отпадъчни води в р. Струма. Утаителят е почистен и е в добро състояние.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.