Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Фабрика Хамефа“ ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Фабрика Хамефа“ ЕООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №252/01.07.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.07.2019 г. се извърши проверка на място на: „Фабрика за производство на мебели“, находяща се в гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №87.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“, компонент „Води“, фактор „Отпадъци“ и направление „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- цех №1- разкрой на детайли и обработка;
- цех №2- сглобяване на детайли;
- ПКЦ;
- лакозаливен цех за нанасяне на покрития върху дървени повърхности;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на мебели от широколистна и иглолистна дървесина, MDF и ПДЧ. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №25-06/23.07.2019 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За технологични нужди (захранване на сушилни за дървен материал) и за отопление, топлоносител се получава от 2 броя котли тип „KAD“ с топлинна мощност 1450 кW и 900 кW, предназначени да изгарят твърдо гориво (дърва и дървесни отпадъци). Основно се ползва котелът с топлинна мощност 900 кW. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са проведени през 2019 г., с което са спазени изискванията за периодичност на извършване на СПИ, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп. ). СПИ са валидни за 2019 г. и 2020 г.
Котелът с топлинна мощност 1450 кW е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде в РИОСВ- Благоевград заявление по образец. За СГИ с номинална входяща топлинна мощност по- малка или равна на 5 МW, срокът за вписване в публичния регистър е 01.01.2029 г.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
В лакозаливен цех са инсталирани 12 бр. камери за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, като се ползват 9 бр. Дейността по нанасяне на покрития попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Камерите са съоръжени с пречиствателни съоръжения тип „хартиени филтри“. Води се дневник, в който се отразява подмяната на филтрите. Съгл. представената декларация за 2018 г. за консумацията на органични разтворители не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, регламентирана в Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. и не е необходимо доказване на съответствие чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). Инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности се контролира чрез измервания, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. Последните СПИ са извършени през 2019 г. и са валидни за 2019 г. и 2020 г.- няма нарушени НДЕ.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
В цех № 1 и №2 има изградена аспирационна система, обхващаща машините за дървопреработка и чрез пневмотранспорт дървесният прах и трици се отвеждат в бункер посредством 4 бр. циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Компонент „Води”
Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в разрешително за заустване на отпадъчни води №43110172/11.12.2017 г., издадено от директора на БД „ЗБР“, за експлоатация на съществуващ обект „Мебелна фабрика“. На обекта се формират битово- фекални отпадъчни води, които се пречистват в двукамерен утаител и се заустват в р. Исток. Не се формират промишлени отпадъчни води.
В изпълнение на чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г., с посл. изм. и доп.) в РИОСВ - Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за отчетната 2018 г.
Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени в цитираното разрешително за заустване.
Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние.

3.3. Фактор” Отпадъци”
„Фабрика Хамефа“ ЕООД има заверени работни листове за класификация на отпадъците за 8 бр. отпадъци, съгл. Наредба №2 (ДВ бр.66/2014 г.). На обекта е налична система за разделно съхраняване на класифицираните отпадъци - всички места са обозначени с кода на съответния съхраняван отпадък. Дружеството притежава регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) за оползотворяване на дървесни отпадъци, с цел добив на топлинна енергия.
Представят се 2 бр. отчетни книги за отпадъците (1 бр. по Приложение №1 и 1 бр. по Приложение №4 от Наредба № 1/2014 г.), както и екземпляри от годишните отчети за отпадъци за календарните 2017 г. и 2018 г.
При проверката не се представя заповед за определяне на отговорно лице за безопасно управление на опасни отпадъци.
Тъй като готовата продукция се пуска на пазара опакована, дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО. Задължението от началото на 2019 г. се изпълнява чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. За предходните години дължимите такси са заплащани към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

3.4. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребяват се ОХВС при нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са изготвени в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH.
Към момента на проверката дружеството не извършва внос/износ на ОХВС извън ЕС.
Налично е досие по чл. 36 на REACH. При проверката се предоставя информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Обособено е складово помещение за съхранение на употребяваните опасни химични вещества и смеси. Помещението е с ограничен достъп, обозначено с табела, оказваща категорията на опасност, с трайна настилка, осигурени са пожарогасители, вентилация и подходящ сорбент. Няма връзка с канализацията. Химикалите са в оригинални опаковки. Към момента на проверката не са установени разливи. Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, която е актуална към момента на проверката. Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО са направени предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.