Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„СТАК” ООД - с. Дрангово

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „СТАК” ООД - с. Дрангово

 

На основание заповед №213/30.05.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.06.2019 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „СТАК” ООД, находяща се в с. Дрангово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за отливане на детайли от стомана и чугун (леярна);
- Цех за механична обработка;
- площадка за съхраняване на приетите отпадъци;
- площадка за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е отливане на детайли от стомана и чугун, като за суровина се използват ОЧЦМ, и механична обработка на детайлите. Дейността се извършва на площадка, собственост на дружеството.
По време на извършването на текущия контрол, върху факторите, които ѝ въздействат, се състави Констативен протокол № 31-24/25.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор „Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград.
Отпадъците се съхраняват на определените за това места в съдове, обозначени с кода на отпадъка.
За обекта има заверени отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания. Подготвени и изпратени в ИАОС са годишните отчети за отпадъците за 2018 г..
Дружеството притежава издадени от директора на РИОСВ-Благоевград Решение №01-ДО-274-0 от 04.09.2013 г. за дейности по третиране на ОЧЦМ и регистрационен документ №01-РД-240-0 от 08.05.2013 г. за извършване на дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци. На площадката се извършват дейности с кодове: R12 (сортиране, рязане), R4 (претопяване) и R13 (съхраняване). Леярната разполага с два броя индукционни пещи. Осигурено е 24-часово видеонаблюдение.
ОЧЦМ се приемат само от физически и юридически лица по смисъла на ТЗ, въз основа на писмени договори.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.2.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.).
3.2.2. Дружеството е извършило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.