Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Орбел 2001“ АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Орбел 2001“ АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 249/25.06.2019 г. на директора на РИОСВ–Благоевград, на 03.07.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Орбел 2001“ АД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев“ № 73, община Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена с цел установяване спазването на нормативните изисквания по фактор „Отпадъци“, фактор „Опасни химични вещества“ и компонент „Атмосферен въздух“, заложени в Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и относимите към спецификата на производството нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на ципове и бели полюси.
• Цех тъкачен;
• Цех конфекция;
• Цех ляти ципове;
• Цех багрилен;
• Галваничен цех;
• Помещения за закаляване
• Леарски цех;
• Цех плъзгачи;
• Цех за сглобяване на бели полюси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършения текущ контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 14-25/03.07.2019 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
За образуваните от дейността отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
Обособени са места за съхраняване на отпадъците, обозначени със съответния код и наименование. За опасните отпадъци са обособени складови помещение с ограничен достъп.
Представят се договор за предаване на отпадъци, както и идентификационни документи, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки и фактури.
За производствените и опасни отпадъци се води отчетност съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.,изм. и доп.). Представят се 11 броя отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2018 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.
Дружеството въвежда на територията на Република България материали, влагани в производството, както и пуска на пазара собствен продукт, т.е. дължи заплащане на продуктова такса по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. В тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни източници.
За технологични нужди дружеството експлоатира котел, изгарящ течно гориво (нафта), с топлинна мощност над 1000 kW. Същият подлежи на контрол чрез измервания, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, са извършени през 2017 г. и са валидни за 2017 и 2018 г.
Котелът е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.) и подлежи на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като срокът за вписване в публичния регистър е 01.01.2029 г.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За отопление/охлаждане на обекта е инсталирано оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове (6 бр. стационарни климатични системи), съдържащи над 5 тона СО2 и подлежащи на контрол за проверки за течове. Инсталациите са монтирани през 2018 г.
Дружеството има задължение да въведе и води досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., както и в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ- Благоевград годишен отчет за предходната календарна година, съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г.
3.2.3. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Дружеството извършва дейност попадаща в Приложение № 1 от Наредба №7/2003 г. (т. 2.3.- Нанасяне на покрития върху метални повърхности).
В законоустановения срок е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2018 г. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г., като са налични актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, което следва да се допълни с информация в съответния формат (табл. 2,3 и 4 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г.).
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Съхранението на ОХВС е организирано в обособени складове и дружеството изпълнява изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Към момента на проверката е представена и съответната документация, като е изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съдържаща и вещества, които не са налични в складовете и в употреба.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).
Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания и срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.