Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 138/04.04.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.04.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка”, находящ се в м. „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев и Находище за подземни богатства „Марчево“ за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и производство на инертни материали за строителството, производство на бетонови и асфалтови смеси. Инертният материал се добива от концесионна площ „Марчево“.
Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 28-11/23.04.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект р. Места с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формиращи се при промиване на инертен материал, дружеството е титуляр на Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване № 43120050/10.08.2011 г., продължено с Решение ПО-01-130/20.11.2017 г. на директора Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното радрешително;
-пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката ТМСИ работи. Формират се отпадъчни води, които постъпват в единия от утаителите. Пречиствателното съоръжение е с незапълнен обем и няма заустване на отпадъчни води в р. Места.

3.2 Компонент „Почви“
При извършена проверка по документи е представен Годишен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Марчево“, съгласуван с Министерство на енергетиката. Съгласно представените отчети през 2018 г. са добити 4040 куб. м. материал от 654 кв.м. площ.
Не се констатирани нарушени и замърсени терени, извън законово определените за осъществяване на дейността по извличане на подземното богатство,както и на производствената площадка.

3.3 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.