Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Ванико“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Ванико“ ООД – гр. Благоевград, Обект: „Машиностроителен завод“, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 44 и Площадка, разположена на адрес: гр. Благоевград, ул. „Черни връх“ № 3

 

На основание Заповед № 26/28.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.02.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Машиностроителен завод“, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 44 и Площадка, разположена на адрес: гр. Благоевград, ул. „Черни връх“ № 3, стопанисвани от „Ванико“ ООД, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 44.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основна дейност на компанията е производство на детайли, машинни възли, машини, проектиране и изработка на инструменти (пресформи, шприцформи и щанци), проектиране на технологии и технологично оборудване, термична обработка.
Обект на проверка бяха двете площадки.
Площадка № 1 с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 44 е складова база и магазинна част.
На Площадка № 2 с адрес: гр. Благоевград, ул. „Черни връх“ № 3 са разположени два броя производствени цеха и администрация.
Производствен цех № 1 включва следните производствени участъци:
- Термично отделение;
- Склад „Метали и разкрой“;
- Участък „Щанцоване и студено изтегляне“;
- Участък „Заваръчен“
Производствен цех № 2 включва следните производствени участъци:
- Участък „Струговане“;
- Участък „Фрези“;
- Участък „Ерозионен“;
- Участък „Шлифоване“;
- Участък „Монтажен“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 05-28/06.02.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Ползват се български доставчици.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, в което е нужно да се добави информация по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, но не всички отговарят на изискванията на Приложение ІІ от Регламент REACH.
Към момента на проверката не се извършва съхранение на химични вещества/смеси.
Изготвена е документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси.
Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 (ЗОПОЕЩ) изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.