Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград, Обект: „Завод за производство на измервателни уреди и съоръжения“, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 38

 

На основание Заповед № 16/21.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.01.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Завод за производство на измервателни уреди и съоръжения“, гр. Благоевград, стопанисван от „ЗИИУ Стандарт“ АД, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 38.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на нонилостни инструменти, резбови и гладки калибри за линейни и ъглови измервания. Проверени бяха следните помещения и инсталации:
- Цех „Механична обработка“:
- Галванично отделение;
- Термично отделение;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 02-28/29.01.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. В своята дейност употребява веществото хромен триоксид, което е вписано в Приложение ХІV на Регламента.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Към момента на проверката ОХВС се съхраняват в обособени складове, с ограничен достъп и при условия, изисквани от ИЛБ. Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС е нужно да се актуализира.
Актуална е документацията по чл. 4 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Изпълнени са предписанията дадени с констативен протокол от предишна проверка.
Дружеството има обособено досие с документация по изискванията на Регламент REACH в изпълнение на чл. 36 от Регламента.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 (ЗОПОЕЩ) изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/ 2008 г.(ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.