Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.септември 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец септември 2014 година

 

Пункт Община Дата Измерена концентрация[µg/m3] Превишения на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] Забележка
АИС- Благоевград Благоевград 1.9.2014 27,62 “-“  
    2.9.2014 37,31 “-“  
    3.9.2014 35,64 “-“  
    4.9.2014 23,21 “-“  
    5.9.2014 25,35 “-“  
    6.9.2014 20,91 “-“  
    7.9.2014 26,31 “-“  
    8.9.2014 34,1 “-“  
    9.9.2014 26,2 “-“  
    10.9.2014 27,48 “-“  
    11.9.2014 27,17 “-“  
    12.9.2014 31,82 “-“  
    13.9.2014 34,35 “-“  
    14.9.2014 19,42 “-“  
    15.9.2014 25,02 “-“  
    16.9.2014 17,06 “-“  
    17.9.2014 17,4 “-“  
    18.9.2014 34,63 “-“  
    19.9.2014 29,88 “-“  
    20.9.2014 35,02 “-“  
    21.9.2014 22,38 “-“  
    22.9.2014 22,68 “-“  
    23.9.2014      
    24.9.2014 17,36 “-“  
    25.9.2014 28,33 “-“  
    26.9.2014 22,59 “-“  
    27.9.2014 12,11 “-“  
    28.9.2014 14,42 “-“  
    29.9.2014 24,36 “-“  
    30.9.2014 37,79 “-“  
Брой регистрирани данни през месеца: 29 бp.
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 265 бp.
Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.
Средномесечна концентрация: 26.135
Времеви обхват(%): 96.71532847

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година