Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.май 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец май 2014 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.05.2014

23.9

“-“

 
   

02.05.2014

16.24

“-“

 
   

03.05.2014

18.38

“-“

 
   

04.05.2014

11.66

“-“

 
   

05.05.2014

11.84

“-“

 
   

06.05.2014

19.86

“-“

 
   

07.05.2014

19.71

“-“

 
   

08.05.2014

27.04

“-“

 
   

09.05.2014

23.74

“-“

 
   

10.05.2014

26.14

“-“

 
   

11.05.2014

20.44

“-“

 
   

12.05.2014

19.23

“-“

 
   

13.05.2014

22.55

“-“

 
   

14.05.2014

12.09

“-“

 
   

15.05.2014

5.99

“-“

 
   

16.05.2014

11.49

“-“

 
   

17.05.2014

12.55

“-“

 
   

18.05.2014

17.64

“-“

 
   

19.05.2014

16.19

“-“

 
   

20.05.2014

26.62

“-“

 
   

21.05.2014

25.91

“-“

 
   

22.05.2014

25.91

“-“

 
   

23.05.2014

33.09

“-“

 
   

24.05.2014

33.28

“-“

 
   

25.05.2014

30.48

“-“

 
   

26.05.2014

31.27

“-“

 
   

27.05.2014

33.73

“-“

 
   

28.05.2014

22.03

“-“

 
   

29.05.2014

22.74

“-“

 
   

30.05.2014

19.32

“-“

 
   

31.05.2014

13.87

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 31 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 147 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 21.127

Времеви обхват(%): 96.71052632

 

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година