Съдържание

Посетители

В момента има 507  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.април 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец април 2014 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.04.2014

37.48

“-“

 
   

02.04.2014

     
   

03.04.2014

     
   

04.04.2014

     
   

05.04.2014

38.66

“-“

 
   

06.04.2014

40.41

“-“

 
   

07.04.2014

34.88

“-“

 
   

08.04.2014

30.3

“-“

 
   

09.04.2014

32.38

“-“

 
   

10.04.2014

13.79

“-“

 
   

11.04.2014

23.33

“-“

 
   

12.04.2014

29.1

“-“

 
   

13.04.2014

26.48

“-“

 
   

14.04.2014

26.24

“-“

 
   

15.04.2014

18.37

“-“

 
   

16.04.2014

14.79

“-“

 
   

17.04.2014

31.52

“-“

 
   

18.04.2014

21.24

“-“

 
   

19.04.2014

12.74

“-“

 
   

20.04.2014

18.08

“-“

 
   

21.04.2014

19.57

“-“

 
   

22.04.2014

27.4

“-“

 
   

23.04.2014

45.25

“-“

 
   

24.04.2014

47.5

“-“

 
   

25.04.2014

22.21

“-“

 
   

26.04.2014

21.37

“-“

 
   

27.04.2014

21.37

“-“

 
   

28.04.2014

21.21

“-“

 
   

29.04.2014

12.88

“-“

 
   

30.04.2014

15.45

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 27 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 116 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 0 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 26.081

Времеви обхват(%): 95.8677686

 

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година