Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.март 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец март 2014 година

 

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.03.2014

30.87

“-“

 
   

02.03.2014

49.09

“-“

 
   

03.03.2014

41.03

“-“

 
   

04.03.2014

28.34

“-“

 
   

05.03.2014

29.55

“-“

 
   

06.03.2014

29.91

“-“

 
   

07.03.2014

30.51

“-“

 
   

08.03.2014

17.29

“-“

 
   

09.03.2014

23.66

“-“

 
   

10.03.2014

23.3

“-“

 
   

11.03.2014

29.29

“-“

 
   

12.03.2014

38.89

“-“

 
   

13.03.2014

62.25

1.245

 
   

14.03.2014

53.72

1.074

 
   

15.03.2014

45.97

“-“

 
   

16.03.2014

33.52

“-“

 
   

17.03.2014

28.62

“-“

 
   

18.03.2014

32.13

“-“

 
   

19.03.2014

25.65

“-“

 
   

20.03.2014

19.44

“-“

 
   

21.03.2014

21.47

“-“

 
   

22.03.2014

28.1

“-“

 
   

23.03.2014

25.24

“-“

 
   

24.03.2014

24.43

“-“

 
   

25.03.2014

16.06

“-“

 
   

26.03.2014

20.31

“-“

 
   

27.03.2014

23.4

“-“

 
   

28.03.2014

     
   

29.03.2014

21.35

“-“

 
   

30.03.2014

33.1

“-“

 
   

31.03.2014

39.2

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 30 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 89 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 2 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 27 бр.

Средномесечна концентрация: 30.855

Времеви обхват(%): 97.8021978

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година