Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Месечен бюлетин измерени концентрации на ФПЧ

Бюлетин м.февруари 2014

Данни за измерените концентрации на ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ) в пункт за мониторинг на територията на РИОСВ Благоевград през месец февруари 2014 година

Пункт

Община

Дата

Измерена концентра-

ция

[µg/m3]

Превишение на

ПС за СДН

[в пъти ПС за СДН]

Забележка

АИС- Благоевград

Благоевград

01.02.2014

45.28

“-“

 
   

02.02.2014

55.22

1.104

 
   

03.02.2014

51.37

1.027

 
   

04.02.2014

59.04

1.181

 
   

05.02.2014

61.84

1.237

 
   

06.02.2014

58.37

1.167

 
   

07.02.2014

54.36

1.087

 
   

08.02.2014

36.28

“-“

 
   

09.02.2014

20.29

“-“

 
   

10.02.2014

21.93

“-“

 
   

11.02.2014

22.26

“-“

 
   

12.02.2014

18.8

“-“

 
   

13.02.2014

39.14

“-“

 
   

14.02.2014

48.6

“-“

 
   

15.02.2014

43.2

“-“

 
   

16.02.2014

39.53

“-“

 
   

17.02.2014

38.69

“-“

 
   

18.02.2014

47.62

“-“

 
   

19.02.2014

45.85

“-“

 
   

20.02.2014

40.2

“-“

 
   

21.02.2014

46.93

“-“

 
   

22.02.2014

34.82

“-“

 
   

23.02.2014

22.37

“-“

 
   

24.02.2014

12.55

“-“

 
   

25.02.2014

31.15

“-“

 
   

26.02.2014

48.51

“-“

 
   

27.02.2014

39.67

“-“

 
   

28.02.2014

42.12

“-“

 

Брой регистрирани данни през месеца: 28 бp.

Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 59 бp.

Брой регистрирани превишения през месеца: 6 бр.

Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25 бр.

Средномесечна концентрация: 40.214

Времеви обхват(%): 98.33333333

 

 

Забележки:

  • в случай, че измерените концентрации не превишават установените прагови стойности в последните колони се поставя знак „-”
  • ПС за СДН – прагова стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве
  • СДН за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти през календарна година